srendeelhuitrutr
srendeelhuitrutr

Износ и предмет донација

Корисник остварује ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница:

 1. за сектор воћа, сектор поврћа и сектор осталих усева у износу од 5.000 до 700.000 евра;
 2. за сектор млека и сектор меса у износу од 5.000 до 1.000.000 евра.

Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја у складу са овим правилником од 1.500.000 евра у периоду спровођења ИПАРД програма.

Право на ИПАРД подстицаје може се остварити искључиво за инвестиције које су реализоване након доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да настане у периоду важења ИПАРД програма.

ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањене за износ ПДВ-а, и то:
1) 60% од укупних прихватљивих трошкова
2) 65% од укупних прихватљивих трошкова - ако је корисник лице млађе од 40 година на дан доношења одлуке о одобравању пројекта;
3) 70% од укупних прихватљивих трошкова - ако је место инвестиције у планинским подручјима у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.
За инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама ИПАРД подстицаји се утврђују  у додатном износу од 10% преко процентуалног износа из става 1. овог члана.

Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:

 1. порезе, укључујући ПДВ;
 2. царине, увозне и друге дажбине;
 3. куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва;
 4. казне, финансијске пенале и судске трошкове;
 5. трошкове  пословања;
 6. половну механизацију и опрему;
 7. банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне трошкове;
 8. трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и друге чисто финансијске трошкове;
 9. доприносе у натури;
 10. трошкове одржавања, амортизације или закупа;
 11. набавку предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавку на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга;
 12. набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем.
IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.