srendeelhuitrutr
srendeelhuitrutr

Ко може да конкурише

Инвестиције у следеће секторе:

 • млека
 • меса
 • воћа и поврћа
 • осталих усева
 • јаја
 • грожђе
 • садни материјал (воћа и грожђа)

Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном  статусу и то:

Физичко лице

носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

Предузетник

1) уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
2) није покренут поступак стечаја или ликвидације;
3) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева.

Привредно друштво

1) уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
2) није покренут поступак стечаја или ликвидације;
3) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева.
4) у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала;
5) је разврстано у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
6) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
7) није члан холдинга или концерна.

Земљорадничка задруга

1) уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
2) није покренут поступак стечаја или ликвидације;
3) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева.
4) у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала;
5) је разврстано у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
6) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
7) није члан холдинга или концерна.

ОПШТИ УСЛОВИ (неопходни за конкурисање)

 1. Да подносилац захтева нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода
 2. Да има пребивалиште, односно седиште на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;
 3. Да се инвестиција налази на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;
 4. Да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 5. Да су објекат и катастарска парцела који су предмет инвестиције у његовом власништву или да постоји Уговор о закупу од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката
 6. Да није предузео ниједну радњу везану за реализацију инвестиције пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;
 7. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица, односно добављачи међусобно не представљају повезана лица;
 8. Да има три прикупљене понуде за набавку инвестиције, за вредност већу од 10.000 евра
  односно једну понуду за набавку инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су важеће на дан подношења захтева (за опште трошкове који су настали раније доставља се рачун)
 9. Да се инвестиција односи на производњу пољопривредних производа датих у Листа пољопривредних производа
 10. Да носилац пољопривредног газдинства или стручно лице одговорно за процес производњетва (за предузетника, задруге и привредно друштво) поседује искуство, односно знање у области пољопривреде, и то:
  - средњошколско образовање у области пољопривреде и/или ветерине, или
  - да је уписан у својству носиоца или члана пољопривредног газдинства у периоду од најмање три године, или
  - радно искуство у периоду од три године у области пољопривреде, или
  - високу стручну спрему, или
  - средњошколско образовање и изјаву да ће похађати обуку у минималном трајању од 50 часова предавања у одговарајућем сектору до подношења захтева за исплату;
 11. Да је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог правилника;
 12. Да роба која је предмет набавке потиче из прихватљивих земаља (осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка)
  Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка Република, Хрватска, Кипар, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Велика Британија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Турска, бивша Југословенска Република Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат, Грузија, Израел, Јордан, Либан, Либија, Молдавија, Мароко, Сирија, Тунис, Украјина и Палестина.
 13. Да роба која је предмет набавке потиче са територије Србије (осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка)
 14. Да за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;
 15. Да за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму.
 16. Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, лице остварује право на одобравање пројекта ако објекат који је предмет инвестиције има дозволу за употребу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката
 17. Ако је предмет захтева инвестицијa за производњу енергије из обновљивих извора подносилац мора да:
  - енергију из обновљивих извора користи за сопствену потрошњу на газдинству;
  - пројектована годишња производња енергије из постројења које је предмет захтева не прелази вредност од 120% годишњег просека потрошње укупне топлотне и електричне енергије на газдинству, рачунато за период од претходне три године, осим ако овим правилником није другачије одређено;
  - вишак производње електричне енергије из постројења које је предмет захтева а који се предаје мрежи на годишњем нивоу, није већи од утврђене укупне просечне годишње топлотне и електричне енергије на газдинству.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

СЕКТОР МЕСА

 1. у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);
 2. Укупни капацитет објекта:
  до 1.000 говеда
  до 1.000 оваца или коза
  до 400 крмача,
  до 10.000 товних свиња
  до 50.000 бројлера по турнусу
  до 50.000 бројлерских родитеља по турнусу.
 3.  Подносилац које има објекат капацитета:
  више од 1.000 говеда или
  више од 1.000 оваца и коза или
  више од 10.000 свиња или
  више од 50.000 бројлерских родитеља по турнусу.
  више од 50.000 бројлера по турнусу
  Остварује право на одобравање пројекта само за:
  - изградњу и/или реконструкцију складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака;
  - инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

СЕКТОР МЛЕКА

 1. Да је подносилац власник животиње која је предмет захтева, која је обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
 2. У Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којем се држе или узгајају);
 3. је власник животиње која је предмет захтева или је власник животиње члан његовог породичног пољопривредног газдинства;
 4. до 300 млечних крава.
 5. Лице које има више од 300 млечних крава
  Остварује право на одобравање пројекта само за:
  - инвестиције у изградњи и/или реконструкцији складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака;
  - инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

СЕКТОР ВОЋА

 1. Да подносилац захтева у Регистру има уписано:
  - до 20 ha јагодастог воћа
  - до 100 ha другог воћа
  предмет инвестиције мора бити везан за производњу тог воћа.

СЕКТОР ПОВРЋА

 1. Да подносилац захтева у Регистру има уписано поврће у складу са шифарником биљне производње
 2. Уколико сe инвестира у изградњу објeкта за складиштeњe поврћа да у Рeгистру има уписано:
  - од 0.5 ha до 5 ha поврћа у заштићеном простору
  - или од 3 ha до 50 ha поврћа на отвореном простору.

ОСТАЛИ УСЕВИ

 1. Да подносилац захтева у Регистру има пријављене културе под осталим усевима у складу са шифарником биљне производње
 2. ако има од 2 ha до 50 ha пољопривредног земљишта под осталим усевима;
  - набавку трактора снаге мотора до 100 kW
  - изградњу и опремање објеката за складиштење 
 3. ако има од 50 до 100 ha пољопривредног земљишта под осталим усевима;
  - набавку опреме, машина и механизације за пољопривредну производњу осим комбајна и трактора
  - изградњу и опремање објеката за складиштење
 4. ако има више од 2 ha пољопривредног земљишта под осталим усевима.
  - изградњу и опремање објеката за складиштење

СЕКТОР ЈАЈА

 1. у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (врста животиња и број газдинства (ХИД) на којем се држе или узгајају);
 2. Регистрован објекат у Регистар одобрених објеката за:
  - држање кокошака носиља у експлоатацији, односно
  - за производњу родитељског јата кокошака лаког типа, односно
  - одгој кокошака носиља;
 3. Да је подносилац захтева власник животиње која је предмет захтева или је власник животиње члан његовог РПГ
 4. у Регистру има уписано: до 200.000 кокошака (мин. 5.000 кокошака на крају)
 5. Уколико подносилац захтева има више од 200.000 кокошака остварује право на одобравање пројекта само за:
  1) реконструкцију, односно, адаптацију, односно доградњу објеката за држање
  кокошака носиља у експлоатацији;
  2) набавку нових обогаћених кавеза;
  3) изградњу објеката за управљање отпадом, третман отпадних вода,
  спречавање загађења ваздуха, складиштење стајњака;
  4) производњу енергије из обновљивих извора на газдинству

СЕКТОР ГРОЖЂА

 1. Да подносилац захтева у Регистру има уписано грожђе у складу са шифарником биљне производње
 2. Мора бити уписан у Виноградарском регистру у складу са Законом којим се уређује вино;
 3. За инвестиције у засаде, опрему и механизацију потребно је да подносилац захтева у Регистру има уписано:
  • до 100 ha грожђа (мин. 2 ha на крају)
 4. 3а инвестиције у засаде, опрему, механизацију и изградњу објеката за складиштење поврћа потребно је да у РПГ има уписано:
  •од 2 ha до 100 ha грожђа

САДНИ МАТЕРИЈАЛ (воћа и грожђа)

 1. Да подносилац захтева у Регистру има уписан садни материјал воћа/грожђа
 2. Обавља делатност производње садног материјала воћа у складу са посебним прописом којим се уређује регистар произвођача
  садног материјала воћака, винове лозе и хмеља;
 3. За инвестиције у опрему и механизацију потребно је да подносилац захтева у Регистру има уписано:
  •до 50 ha матичних засада воћа и грожђа (мин. 0,5 ha на крају)
 4. За инвестиције у опрему, механизацију и изградњу објеката за складиштење поврћа потребно је да у РПГ има уписано:
  •од 0,5 ha до 50 ha матичних засада вожа и грожђа

НАБАВКА ТРАКТОРА (може се набавити само један током трајања ИПАРД програма)

СЕКТОР МЕСА

 1. до 60 киловата (kW)
  ако има објекат капацитета од 4.000 до 20.000 бројлера по турнусу,
 2. до 70 киловата (kW)
  ако има објекат капацитета од 20.000 до 40.000 бројлера по турнусу,
 3. до 80 киловата (kW)
  ако има објекат капацитета:
  од 20 до 40 грла говеда,
  односно од 30 до 1000 грла свиња,
  односно од 150 до 400 грла оваца или коза,
 4. до 100 киловата (kW)
  ако има објекат капацитета:
  од 40 до 1.000 грла говеда,
  односно од 1.000 до 10.000 грла свиња,
  односно од 400 до 1.000 грла оваца или коза,
  односно од 40.000 до 50.000 бројлера по турнусу;

СЕКТОР МЛЕКА

 1. до 80 киловата (kW)
  од 20 до 50 грла млечних крава,
 2. до 100 киловата (kW)
  од 50 до 300 грла млечних крава;

СЕКТОР ВОЋА

 1. до 60 киловата (kW)
  ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 2 до 10 ha
 2. до 80 киловата (kW)
  ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 10 до 50 ha,
 3. до 100 киловата (kW)
  ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 50 до 100 ha;

СЕКТОР ПОВРЋА

 1. до 40 киловата (kW)
  ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 0,5 до 2 ha
 2. до 80 киловата (kW)
  ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 2 до 10 ha,
 3. до 90 киловата (kW)
  ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 10 до 30 ha,
 4. до 100 киловата (kW)
  ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 30 до 50 ha;

ОСТАЛИ УСЕВИ

 1. до 80 киловата (kW)
  ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 2 до 20 ha
 2. до 100 киловата (kW)
  ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 20 до 50 ha

СЕКТОР ГРОЖЂА
1. до 60 киловата (kW)
ако у Регистру има уписане површине под производњом грожђа од 2 до 10 ha
2. до 80 киловата (kW)
ако у Регистру има уписане површине под производњом грожђа од 10 до 50 ha
3. до 100 киловата (kW)
ако у Регистру има уписане површине под производњом грожђа од 50 до 100 ha

САДНИ МАТЕРИЈАЛ (воћа и грожђа)

1. до 60 киловата (kW)
ако у Регистру има уписане површине садног материјала воћа и грожђа од 0,5 до 10 ha
2. до 80 киловата (kW)
ако у Регистру има уписане површине садног материјала воћа и грожђа од 10 до 50 ha

СЕКТОР ЈАЈА


1. до 60 киловата (kW)
ако има објекат капацитета од 5.000 до 50.000 кокошака носиља
2. до 70 киловата (kW)
ако има објекат капацитета од 50.000 до 100.000 кокошака носиља

IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.