srendeelhuitrutr
srendeelhuitrutr

Износ и предмет донација

Корисник ИПАРД подстицаја остварује право на ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница:

 1. за сектор млека у износу од 10.000 до 2.000.000 евра;
 2. за сектор меса у износу од 10.000 до 1.000.000 евра;
 3. за сектор воћа и поврћа у износу од 10.000 до 1.000.000 евра.

Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја у складу са овим правилником од 2.000.000 евра у периоду спровођења ИПАРД програма.

ИПАРД подстицаји утврђују се у износу од 50% од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањеном за износ пореза на додату вредност.

За инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама, ИПАРД подстицаји утврђују се у додатном износу од 10% преко процентуалног износа из става 1. овог члана.

Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:

 1. порезе, укључујући ПДВ;
 2. царине, увозне и друге дажбине;
 3. куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва;
 4. казне, финансијске пенале и судске трошкове;
 5. трошкове пословања;
 6. половну механизацију и опрему;
 7. банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне трошкове;
 8. трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и друге чисто финансијске трошкове;
 9. доприносе у натури;
 10. трошкове одржавања, амортизације или закупа;
 11. набавку предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавку на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга;
 12. набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем.
IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.