srendeelhuitrutr
srendeelhuitrutr

Бодовање и рангирање пријава

20/0
да/не

Ако је подносилац захтева женског пола (физичко лице/ предузетник) или привредно друштво које у својој структури запослених има најмање 30% запослених лица женског пола у моменту издавања Решења о одобрењу пројекта;

20/0
да/не

Ако је подносилац захтева лице млађе од 40 година (физичко лице/ предузетник) у моменту издавања Решења о одобрењу пројект

20/0
да/не

Ако је место инвестиције у планинским подручјима, у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди;

20/0
да/не

Ако је пословним планом предвиђено отварање новог радног места, до подношења захтева за исплату, у случају предузетника или привредног друштва.

10/0
да/не

Ако пројекат укључује инвестиције у инфраструктуру и опрему за особе са инвалидитетом, у складу са посебним прописом којим се уређују технички стандарди планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Образовање – односи се на:
- носиоца РПГ
- предузетника
- члана друштва који има 50% или више удела у привредном друштву

3/0
да/не

средње стручно образовање у области угоститељства/туризма у трогодишњем, односно четворогодишњем трајању;

6/0
да/не

висока стручна спрема стечена у високој школи струковних студија у области угоститељства/туризма;

10/0
да/не

висока стручна спрема стечена на факултету (било које струке)

*Ако подносилац захтева испуњава више критеријума бодови се сабирају. Ако постоји више захтева за одобравање пројекта са истим бројем бодова према критеријумима за рангирање, предност има раније поднет захтев за одобравање пројекта.
Кревети величине за две особе рачунају се као два индивидуална лежаја, у складу са законом којим се уређује угоститељство.

IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.