srendeelhuitrutr
srendeelhuitrutr

Износ и предмет донација

Корисник ИПАРД подстицаја може да оствари право на ИПАРД подстицаје у износу од:
- најмање 5.000 евра
- највише 300.000 евра по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције.
Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја, у складу са овим правилником, у вредности до 400.000 евра, и то кроз највише три пројекта, у периоду спровођења ИПАРД програма.
ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу до 65% вредности прихватљивих трошкова инвестиције.
Вредност прихватљивих општих трошкова не може прећи износ од 12% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције.
Консултантски трошкови су као део општих трошкова прихватљиви на ИПАРД програму и то:
- трошкови за израду пословног плана до 2.000 евра.
- трошкови припреме документације у складу са референтним ценама на дан одобрења пројекта.
Право на ИПАРД подстицаје може се остварити искључиво за инвестиције које су реализоване након доношења Решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да настане у периоду важења ИПАРД програма.
Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:
1) порезе, укључујући ПДВ;
2) царине, увозне и друге дажбине;
3) куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката
4) казне, финансијске пенале и судске трошкове;
5) трошкове пословања;
6) половне машине, механизацију и опрему;
7) банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне трошкове;
8) трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД, као и друге чисто фин. трошкове;
9) доприносе у натури;
10) трошкове одржавања, амортизације или закупа;
11) трошкови шпедиције, пуштање у рад и други оперативни трошкови
12) набавку путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавку на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга;
13) набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем итд.

IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.