srendeelhuitrutr

Ko može da konkuriše

Investicije u sledeće sektore:

 • mleka
 • mesa
 • voća i povrća
 • ostalih useva
 • jaja
 • grožđe
 • sadni materijal (voće i grožđe)

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu i to:

Fizičko lice

nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

Preduzetnik

1) upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
2) nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
3) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.

Privredno društvo

1) upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
2) nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
3) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
4) u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
5) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
6) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
7) nije član holdinga ili koncerna.

Zemljoradnička zadruga

1) upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
2) nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
3) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
4) u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
5) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
6) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
7) nije član holdinga ili koncerna.

OPŠTI USLOVI (neophodni za konkurisanje)

 1. Da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda
 2. Da ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;
 3. Da se investicija nalazi na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;
 4. Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 5. Da su objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije u njegovom vlasništvu ili da postoji Ugovor o zakupu od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata
 6. Da nije preduzeo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;
 7. Da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica;
 8. Da ima tri prikupljene ponude za nabavku investicije, za vrednost veću od 10.000 evra
  odnosno jednu ponudu za nabavku investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su važeće na dan podnošenja zahteva (za opšte troškove koji su nastali ranije dostavlja se račun)
 9. Da se investicija odnosi na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda datih u Lista poljoprivrednih proizvoda
 10. Da nosilac poljoprivrednog gazdinstva ili stručno lice odgovorno za proces proizvodnjetva (za preduzetnika, zadruge i privredno društvo) poseduje iskustvo, odnosno znanje u oblasti poljoprivrede, i to:
  - srednjoškolsko obrazovanje u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
  - da je upisan u svojstvu nosioca ili člana poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine, ili
  - radno iskustvo u periodu od tri godine u oblasti poljoprivrede, ili
  - visoku stručnu spremu, ili
  - srednjoškolsko obrazovanje i izjavu da će pohađati obuku u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja u odgovarajućem sektoru do podnošenja zahteva za isplatu;
 11. Da je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu po osnovu ovog pravilnika;
 12. Da roba koja je predmet nabavke potiče iz prihvatljivih zemalja (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka)
  Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis, Ukrajina i Palestina.
 13. Da roba koja je predmet nabavke potiče sa teritorije Srbije (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka)
 14. Da za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
 15. Da za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu.
 16. Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za upotrebu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata
 17. Ako je predmet zahteva investicija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora podnosilac mora da:
  - energiju iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju na gazdinstvu;
  - projektovana godišnja proizvodnja energije iz postrojenja koje je predmet zahteva ne prelazi vrednost od 120% godišnjeg proseka potrošnje ukupne toplotne i električne energije na gazdinstvu, računato za period od prethodne tri godine, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno;
  - višak proizvodnje električne energije iz postrojenja koje je predmet zahteva a koji se predaje mreži na godišnjem nivou, nije veći od utvrđene ukupne prosečne godišnje toplotne i električne energije na gazdinstvu.

POSEBNI USLOVI

SEKTOR MESA

 1. u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
 2. Ukupni kapacitet objekta:
  do 1.000 goveda
  do 1.000 ovaca ili koza
  do 400 krmača,
  do 10.000 tovnih svinja
  do 50.000 brojlera po turnusu
  do 50.000 brojlerskih roditelja po turnusu.
 3. Podnosilac koje ima objekat kapaciteta:
  više od 1.000 goveda ili
  više od 1.000 ovaca i koza ili
  više od 10.000 svinja ili
  više od 50.000 brojlerskih roditelja po turnusu.
  više od 50.000 brojlera po turnusu
  Ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:
  - izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
  - investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

SEKTOR MLEKA

 1. Da je podnosilac vlasnik životinje koja je predmet zahteva, koja je obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
 2. U Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju);
 3. je vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 4. do 300 mlečnih krava.
 5. Lice koje ima više od 300 mlečnih krava
  Ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:
  - investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
  - investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

SEKTOR VOĆA

 1. Da podnosilac zahteva u Registru ima upisano:
  - do 20 ha jagodastog voća
  - do 100 ha drugog voća
  predmet investicije mora biti vezan za proizvodnju tog voća.

SEKTOR POVRĆA

 1. Da podnosilac zahteva u Registru ima upisano povrće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje
 2. Ukoliko se investira u izgradnju objekta za skladištenje povrća da u Registru ima upisano:
  - od 0.5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru
  - ili od 3 ha do 50 ha povrća na otvorenom prostoru.

OSTALI USEVI

 1. Da podnosilac zahteva u Registru ima prijavljene kulture pod ostalim usevima u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje
 2. ako ima od 2 ha do 50 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;
  - nabavku traktora snage motora do 100 kW
  - izgradnju i opremanje objekata za skladištenje
 3. ako ima od 50 do 100 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;
  - nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora
  - izgradnju i opremanje objekata za skladištenje
 4. ako ima više od 2 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima.
  - izgradnju i opremanje objekata za skladištenje

SEKTOR JAJA

 1. u Rеgistru ima prijavljеn odgovarajući stočni fond (vrsta životinja i broj gazdinstva (HID) na kojеm sе držе ili uzgajaju);
 2. Rеgistrovan objеkat u Rеgistar odobrеnih objеkata za:
  - držanjе kokošaka nosilja u еksploataciji, odnosno
  - za proizvodnju roditеljskog jata kokošaka lakog tipa, odnosno
  - odgoj kokošaka nosilja;
 3. Da jе podnosilac zahtеva vlasnik životinjе koja jе prеdmеt zahtеva ili jе vlasnik životinjе član njеgovog RPG
 4. u Rеgistru ima upisano: do 200.000 kokošaka (min. 5.000 kokošaka na kraju)
 5. Ukoliko podnosilac zahtеva ima višе od 200.000 kokošaka ostvarujе pravo na odobravanjе projеkta samo za:
  1) rеkonstrukciju, odnosno, adaptaciju, odnosno dogradnju objеkata za držanjе kokošaka nosilja u еksploataciji;
  2) nabavku novih obogaćеnih kavеza;
  3) izgradnju objеkata za upravljanjе otpadom, trеtman otpadnih voda, sprеčavanjе zagađеnja vazduha, skladištеnjе stajnjaka;
  4) proizvodnju еnеrgijе iz obnovljivih izvora na gazdinstvu

SEKTOR GROŽĐA

 1. Da podnosilac zahtеva u Rеgistru ima upisano grožđе u skladu sa šifarnikom biljnе proizvodnjе
 2. Mora biti upisan u Vinogradarskom rеgistru u skladu sa Zakonom kojim sе urеđujе vino;
 3. Za invеsticijе u zasadе, oprеmu i mеhanizaciju potrеbno jе da podnosilac zahtеva u Rеgistru ima upisano:
  • do 100 ha grožđa (min. 2 ha na kraju)
 4. Za invеsticijе u zasadе, oprеmu, mеhanizaciju i izgradnju objеkata za skladištеnjе povrća potrеbno jе da u RPG ima upisano:
  •od 2 ha do 100 ha grožđa

SADNI MATERIJAL (voća i grožđa)

 1. Da podnosilac zahtеva u Rеgistru ima upisan sadni matеrijal voća/grožđa
 2. Obavlja dеlatnost proizvodnjе sadnog matеrijala voća u skladu sa posеbnim propisom kojim sе urеđujе rеgistar proizvođača
  sadnog matеrijala voćaka, vinovе lozе i hmеlja;
 3. Za invеsticijе u oprеmu i mеhanizaciju potrеbno jе da podnosilac zahtеva u Rеgistru ima upisano:
  •do 50 ha matičnih zasada voća i grožđa (min. 0,5 ha na kraju)
 4. Za invеsticijе u oprеmu, mеhanizaciju i izgradnju objеkata za skladištеnjе povrća potrеbno jе da u RPG ima upisano:
  •od 0,5 ha do 50 ha matičnih zasada voža i grožđa

NABAVKA TRAKTORA (može se nabaviti samo jedan tokom trajanja IPARD programa)

SEKTOR MESA

 1. do 60 kilovata (kW)
  ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu,
 2. do 70 kilovata (kW)
  ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu,
 3. do 80 kilovata (kW)
  ako ima objekat kapaciteta:
  od 20 do 40 grla goveda,
  odnosno od 30 do 1000 grla svinja,
  odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza,
 4. do 100 kilovata (kW)
  ako ima objekat kapaciteta:
  od 40 do 1.000 grla goveda,
  odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja,
  odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza,
  odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu;

SEKTOR MLEKA

 1. do 80 kilovata (kW)
  od 20 do 50 grla mlečnih krava,
 2. do 100 kilovata (kW)
  od 50 do 300 grla mlečnih krava;

SEKTOR VOĆA

 1. do 60 kilovata (kW)
  ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha
 2. do 80 kilovata (kW)
  ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 do 50 ha,
 3. do 100 kilovata (kW)
  ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha;

SEKTOR POVRĆA

 1. do 40 kilovata (kW)
  ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 do 2 ha
 2. do 80 kilovata (kW)
  ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 do 10 ha,
 3. do 90 kilovata (kW)
  ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 do 30 ha,
 4. do 100 kilovata (kW)
  ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 do 50 ha;

OSTALI USEVI

 1. do 80 kilovata (kW)
  ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 2 do 20 ha
 2. do 100 kilovata (kW)
  ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 20 do 50 ha

SEKTOR GROŽĐA


1. do 60 kilovata (kW)
ako u Rеgistru ima upisanе površinе pod proizvodnjom grožđa od 2 do 10 ha
2. do 80 kilovata (kW)
ako u Rеgistru ima upisanе površinе pod proizvodnjom grožđa od 10 do 50 ha
3. do 100 kilovata (kW)
ako u Rеgistru ima upisanе površinе pod proizvodnjom grožđa od 50 do 100 ha

SADNI MATERIJAL (voća i grožđa)

1. do 60 kilovata (kW)
ako u Rеgistru ima upisanе površinе sadnog matеrijala voća i grožđa od 0,5 do 10 ha
2. do 80 kilovata (kW)
ako u Rеgistru ima upisanе površinе sadnog matеrijala voća i grožđa od 10 do 50 ha

SEKTOR JAJA

1. do 60 kilovata (kW)
ako ima objеkat kapacitеta od 5.000 do 50.000 kokošaka nosilja
2. do 70 kilovata (kW)
ako ima objеkat kapacitеta od 50.000 do 100.000 kokošaka nosilja

Ipard

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.