ipard srbija ipard srbija

ipard ipard
 
________________________________________________________________________________________________________________
 

IPARD II PROGRAM EU
MERA 1
- Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava -

____________________________________________________________________________________________________________________

1. Ko može da konkuriše

Investicije u sledeće sektore:

 • mleka
 • mesa
 • voća i povrća
 • ostalih useva

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom  statusu i to:

1

fizičko lice

nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2

preduzetnik

1) upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;

 

2) nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

 

3) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva. 

 

3

privredno društvo

1) u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;

2) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

4) nije član holdinga ili koncerna.

4

zemljoradnička zadruga

 

OPŠTI USLOVI
(neophodni za konkurisanje)

1

Da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda

2

Da ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

3

Da se investicija nalazi na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

4

Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

5

Da su objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije u njegovom vlasništvu ili da postoji Ugovor o zakupu od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata

6

Da nije preduzeo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;

7

Da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica;

8

Da ima tri prikupljene ponude za nabavku investicije, za vrednost veću od 20.000 evra
odnosno jednu ponudu za nabavku investicije za vrednost do 20.000 evra, a koje su važeće na dan podnošenja zahteva (za opšte troškove koji su nastali ranije dostavlja se račun)

9

Da se investicija odnosi na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda datih u  Lista poljoprivrednih proizvoda

10

Da nosilac poljoprivrednog gazdinstva ili stručno lice odgovorno za proces proizvodnjetva (za preduzetnika, zadruge i privredno društvo) poseduje iskustvo, odnosno znanje  u oblasti poljoprivrede,  i to:

(1) srednjoškolsko obrazovanje u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
(2) da je upisan u svojstvu nosioca ili člana poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine, ili
(3) radno iskustvo u periodu od tri godine u oblasti poljoprivrede, ili
(4) visoku stručnu spremu, ili
(5) srednjoškolsko obrazovanje i izjavu da će pohađati obuku u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja u odgovarajućem sektoru do podnošenja zahteva za isplatu;

11

Da je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu po osnovu ovog pravilnika;

12

Da roba koja je predmet nabavke potiče iz prihvatljivih zemalja (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka)

Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis, Ukrajina i Palestina.

13

Da roba koja je predmet nabavke potiče sa teritorije Kosova i Metohije (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka)

14

Da za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

15

Da za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu. 

16

Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za upotrebu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata

17

Ako je predmet zahteva investicija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Podnosilac mora da:
1) energiju iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju na gazdinstvu;
2) projektovana godišnja proizvodnja energije iz postrojenja koje je predmet zahteva ne prelazi vrednost od 120% godišnjeg proseka potrošnje ukupne toplotne i električne energije na gazdinstvu, računato za period od prethodne tri godine, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno;
3) višak proizvodnje električne energije iz postrojenja  koje je predmet zahteva a koji se predaje mreži na godišnjem nivou, nije veći od utvrđene ukupne prosečne godišnje toplotne i električne energije na gazdinstvu.

POSEBNI USLOVI:


SEKTOR MESA

1

u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2

Ukupni kapacitet objekta:
od 20 do 1.000 goveda
od 150 do 1.000 ovaca ili koza
od 30 do 400 krmača,
od 100 do 10.000 tovnih svinja
od 4.000 do 50.000 brojlera po turnusu.

 

2a

Podnosilac koje ima objekat kapaciteta:
više od 1.000 goveda ili
više od 1.000 ovaca i koza ili
više od 10.000 svinja ili
više od 50.000 brojlera po turnusu

Ostvaruje pravo na  odobravanje projekta samo za:
1) izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
2)  investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

SEKTOR MLEKA

1

Da je podnosilac vlasnik životinje koja je predmet zahteva, koja je obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

 

2

U Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju);

3

je vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

4

ima od 20 do 300 mlečnih krava.

4a

Lice koje ima više od 300 mlečnih krava

Ostvaruje pravo na  odobravanje projekta samo za:
1) investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
2) investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

SEKTOR VOĆA

1

Da podnosilac zahteva u Registru ima upisano:

 • od 2 ha do 20 ha jagodastog voća
 • ili od 5 ha do 100 ha drugog voća

predmet investicije mora biti vezan za proizvodnju tog voća.

SEKTOR POVRĆA

1

Da podnosilac zahteva  u Registru ima upisano povrće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje

2

Da u Registru ima upisano:

 • od 0.5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru
 • ili od 3 ha do 50 ha povrća na otvorenom prostoru.

OSTALI USEVI

1

Da podnosilac zahteva u Registru ima prijavljene kulture pod ostalim usevima u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje

2

ako ima od 2 ha do 50 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;

 • nabavku traktora snage motora do 100 kW
 • izgradnju i opremanje objekata za skladištenje

2a

ako ima od 50 do 100 ha  poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;

 • nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora
 •  izgradnju i opremanje objekata za skladištenje

2b

ako ima više od 100 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima.

 • izgradnju i opremanje objekata za skladištenje

NABAVKA TRAKTORA
(može se nabaviti samo jedan tokom trajanja IPARD programa)

SEKTOR MESA

1

do 60 kilovata (kW)

ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu,

2

do 70 kilovata (kW)

    ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu,

3

do 80 kilovata (kW)

ako ima objekat kapaciteta:
od 20 do 40 grla goveda,
odnosno od 30 do 1000 grla svinja,
odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza,

4

do 100 kilovata (kW)

ako ima objekat kapaciteta:
od 40 do 1.000 grla goveda,
odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja,
odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza,
odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu;

SEKTOR MLEKA

1

do 80 kilovata (kW)

od 20 do 50 grla mlečnih krava,

2

do 100 kilovata (kW)

od 50 do 300 grla mlečnih krava;

SEKTOR VOĆA

1

do 60 kilovata (kW)

ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha

2

do 80 kilovata (kW)

ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 do 50 ha,

3

do 100 kilovata (kW)

ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha;

SEKTRO POVRĆA

1

do 40 kilovata (kW)

ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 do 2 ha

2

do 80 kilovata (kW)

ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 do 10 ha,

3

do 90 kilovata (kW)

ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 do 30 ha,

4

do 100 kilovata (kW)

ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 do 50 ha;

OSTALI USEVI

1

do 80 kilovata (kW)

ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 2 do 20 ha

2

do 100 kilovata (kW)

ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 20 do 50 ha

 

2. Iznos i predmet donacija

Iznos i predmet IPARD podsticaja

Korisnik ostvaruje IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:

 1. za sektor voća, sektor povrća i sektor ostalih useva u iznosu od 5.000 do 700.000 evra;
 2. za sektor mleka i sektor meso u iznosu od 5.000 do 1.000.000 evra.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom od 1.500.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa.

Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD programa.

IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjene za iznos PDV-a, i to:

 1. 60% od ukupnih prihvatljivih troškova
 2. 65% od ukupnih prihvatljivih troškova - ako je korisnik lice mlađe od 40 godina na dan donošenja odluke o odobravanju projekta
 3. 70% od ukupnih prihvatljivih troškova - ako je mesto investicije u planinskim područjima u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama IPARD podsticaji se utvrđuju  u dodatnom iznosu od 10% preko procentualnog iznosa iz stava 1. ovog člana.

Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za:

 1. poreze, uključujući PDV;
 2. carine, uvozne i druge dažbine;
 3. kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;
 4. kazne, finansijske penale i sudske troškove;
 5. troškove  poslovanja;
 6. polovnu mehanizaciju i opremu;
 7. bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
 8. troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
 9. doprinose u naturi;
 10. troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
 11. nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
 12. nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.

 

 

3. Prijavljivanje za donacije

POTREBNA DOKUMENTACIJA - za prijavu

1

Zahtev za odobravanje projekta

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu. Zahtev se može podneti za jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova u okviru jednog sektora.

2

Poslovni plan koji pokazuje ekonomsku održivost i održivost projekta na kraju investicionog perioda kroz poslovni plan.

- do 50.000 evra - Jednostavan poslovni plan
- preko 50.000 evra - Složen poslovni plan

3

Dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu u oblasti poljoprivrede

 • svedočanstvo srednje škole iz oblasti poljoprivrede i/ili oblasti veterine, ili
 • diplomu ustanove visokog obrazovanja ili
 • ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru koji prati prijava i odjava na obavezno socijalno osiguranje ili
 • potvrdu o stručnom osposobljavanju za poljoprivredno zanimanje,
 • svedočanstvo srednje škole i izjava o pohađanju obuke u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja u odgovarajućem sektoru koja će se obaviti  pre  podnošenja zahteva za isplatu;

4

Ponuda:   -       1 ponuda do 20.000 EUR

 • 3 ponude do 20.000 EUR

5

Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave

6

Uverenje o izmirenim dospelim  obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave.

7

Sertifikat o organskoj proizvodnji

nije obavezno – doprinosi biljem rangiranju Prijave

DODATNO ZA PREDUZETNIKA, ZADRUGU, PRIVREDNO  DRUŠTVO

1

Izvod iz APR-a

2

Finansijsku karticu osnovnih sredstava na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu  u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

DODATNO ZA PREDUZETNIKA KOJI BODI PROSTO KNjIGOVODSTVO I IDIVIDUALNI POLjOPRIVREDNIK KOJI VODI POSLOVNE KLjIGE

1

bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;

2

poreski bilans-PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.

INVESTICIJE U OBNOVLjIVE IZVORE ENERGIJE

1

Dostavlja se i prethodna studija izvodljivosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu obrazloženu računima i ostalim dokumentima o potrošnji električne energije, gasa, toplotne enrgije, sirovina za proizvodnju energije za investicije u obnovljive izvore energije.
U slučaju da nije moguće obezbediti dokaze o potrošnji energije u prethodne tri godine iz stava 3. ovog člana, ili se projektom planira značajno povećanje potrošnje energije u narednom periodu zbog povećanja obima proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu, za proračun prosečne potrošnje električne energije i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu, uzimaju se u proračun oni podaci o potrošnji energije koji stoje na raspolaganju, za period koji ne može biti manji od godinu dana i na tu vrednost se dodaju projektovane vrednosti potrošnje energije novih postrojenja.

INVESTICIJE U IZGRADNjU I OPREMANjE OBJEKTA

1

izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana, za predmet investicije, odnosno  prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti.

2

Ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta zaključen sa zakupodavcem odnosno ustupiocem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom i manastirom, sa rokom važenja od najmanje 10 godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, a koji je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom zemljištu, odnosno objektu kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca.

3

Za investicije u izgradnju objekata dostavlja se i projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova.

                Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje projekta Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova kontrolom na licu mesta u skladu sa zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj.

                Uprava u zavisnosti od vrste investicije, u izveštaju sačinjenom tokom kontrole na licu mesta u fazi odobravanja projekta, upoznaje podnosioca zahteva da najkasnije 10 dana pre izvođenja radova ili isporuke opreme  obavesti  Upravu o izvođenju skrivenih  radova.

 

4. Lista prihvatljivih investicija i troškova

 

LISTA PRIHVATLjIVIH INVESTICIJA I TROŠKOVA

Lista prihvatljivih investicija i troškova za meru investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Lista prihvatljivih troškova po sektorima

2. OPŠTI TROŠAK

2.1. Troškovi za pripremu projekta i tehničke dokumentacije, kao što su naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske naknade;
2.2. Troškovi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu;
2.3. Troškovi pripreme dokumentacije za IPARD podsticaje (konsultantske usluge);
2.4. Studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom/biznis planovi.

LISTA PRIHVATLjIVIH TROŠKOVA U VEZI SA IZGRADNjOM

4. GRAĐEVINSKI RADOVI

4.1. Pripremni radovi
4.2. Rušenje i demontaža
4.3. Zemljani radovi
4.4. Betonski radovi
4.5. Armirano-betonski radovi
4.6. Instalaterski radovi
4.7. Stolarski radovi
4.8. Zidarski radovi
4.9. Izolacioni radovi
4.10. Krovnopokrivački radovi
4.11. Gotove konstrukcije i elementi

5.2. ZANATSKI RADOVI

5.1. Limarski radovi
5.2. Stolarski radovi
5.3. Bravarski radovi
5.4. Staklorezački radovi
5.5. Gipsani radovi
5.6. Podne i zidne obloge
5.7. Kamenorezački radovi
5.8. Keramički radovi
5.9. Parketarski radovi
5.10. Molerski radovi i tapaciranje
5.11. Fasadni radovi

6. MONTAŽNI RADOVI

6.1. Elektro-instalacioni radovi
6.2. Vodovodni i kanalizacioni radovi
6.3. Gasne instalacije
6.4. Instalacije centralnog grejanja

8. PEJZAŽNI RADOVI I PRILAZNI PUTEVI

8.1. Uređenje eksterijera
8.2. Izgradnja unutrašnjih puteva
8.3. Potporni i zaštitni zidovi
8.4. Asfaltiranje

1.1. SEKTOR MLEKA

1.1.1. Izgradnja

1.1.1.1. Izgradnja objekata za smeštaj muznih krava, uključujući prostore za mužu (izmuzišta), osemenjavanje, bezbedno uklanjanje uginulih životinja, za držanje teladi i junica, prostor za smeštaj mašina i opreme, proizvoda životinjskog porekla, skladište za prostirku, prostore za instalaciju ventilacije, klimatizaciju, grejanje, prateće energetske objekte, uključujući izgradnju i/ili rekonstrukciju drenažnog sistema i sistema za snabdevanje vodom (uključujući bunare), gasom, strujom (uključujući korišćenje generatora) i kanalizacioni sistem

1.1.1.2. Izgradnja objekata na farmi za čuvanje hrane za stoku sa pratećom opremom

1.1.1.3. Izgradnja kapaciteta za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme

1.1.1.4. Izgradnja fiksnih ograda oko farme i dezinfekcionih barijera, drenažnih sistema i sistema za snabdevanje vodom (bunari), grejanja i električnih sistema na farmi (korišćenje agregata, uključujući softver)

1.1.1.5. Izgradnja objekata za prečišćavanje otpadnih voda i upravljanje otpadom

1.1.1.6. Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korišćenje na farmi (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu, postrojenja na biogas),

1.1.1.7. Izgradnja unutrašnje putne mreže i parking mesta u okviru farme

1.1.1.8. Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

1.1.2. Oprema

1.1.2.1. Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije

1.1.2.2. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka; specijalizovane prikolice za transport čvrstog stajnjaka, uključujući i prateću opremu za polutečni i tečni stajnjak)

1.1.2.3. Oprema za obradu i pakovanje stajnjaka

1.1.2.4. Podne rešetke

1.1.2.5. Oprema za ležišta, boksove i haltere

1.1.2.6. Zavese za zatvaranje prolaza u štalama

1.1.2.7. Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; kosilice; prevrtači sena)

1.1.2.8. Oprema za teljenje, kao i oprema za smeštaj teladi (boksovi)

1.1.2.9. Mašine i oprema za pripremu i transport prostirke

1.1.2.10. Oprema za identifikaciju životinja i čuvanje podataka

1.1.2. 11. Stočne vage, rampe za utovar/istovar, torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja

1.1.2.12. Oprema za tretman papaka

1.1.2.13. Sistemi za prskanje tokom letnjih vrućina

1.1.2.14. Četke za samočišćenje goveda

1.1.2.15. Oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata i uređaja

1.1.2.16. Oprema za bezbedno uklanjanje uginulih životinja

1.1.2.17. Oprema za fizički, hemijski i biološki tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom

1.1.2.18. Oprema za sprečavanje zagađenja vazduha

1.1.2.19. Investicije u instalacije za obnovljivu energiju za potrošnju na gazdinstvu: posebno za solarnu energiju, postrojenja na biomasu i kotlove za sagorevanje biomase, postojenja za biogas.

1.1.2.20. Oprema za prevenciju širenja i kontrolu bolesti

1.1.2.21. Oprema i uređaji za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje, uključujući alarmni sistem s generatorom

1.1.2.22. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

1.1.2.23. Oprema za upravnu zgradu sa pratećim objektima (kancelarije za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

1.1.2.24. Specijalizovana vozila za transport sirovog mleka

 

1.2. SEKTOR MESA

1.2.1. Izgradnja

1.2.1.1. Izgradnja objekata za tov i smeštaj stoke, uključujući objekte za osemenjavanje, čekališta, prasilišta, odgajivališta, tovilišta, objekte za gajenje);  objekti za smeštaj podmlatka; objekti za bezbedno odlaganje uginulih životinja; objekti za skladištenje mašina i opreme, proizvoda životinjskog porekla i prostirke; objekti za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje; izgradnja podrške energetskim postrojenjima, uključujući i izgradnju i/ili rekonstrukciju vodovoda (uključujući bunare); gas, struju (uključujući i upotrebu agregata) i kanalizacioni sistem   

1.2.1.2. Izgradnja objekata za čuvanje stočne hrane sa pratećom opremom

1.2.1.3. Izgradnja objekata za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme

1.2.1.4. Izgradnja fiksnih ograda oko farme i dezinfekcionih barijera, drenažnih sistema i sistema za snabdevanje vodom (bunari), grejanja i električnih sistema na gazdinstvu (korišćenje agregata; uključujući softver)

1.2.1.5. Izgradnja objekata za prečišćavanje otpadnih voda i upravljanje otpadom

1.2.1.6. Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korišćenje na gazdinstvu (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu, postorjenja za biogas)

1.2.1.7. Izgradnja unutrašnje mreže puteva i parking mesta u okviru farme (prostor u vlasništvu gazdinstva)

1.2.1.8. Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

1.2.2.Oprema

1.2.2.1. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka; specijalizovana oprema za transport čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, rezervoari za tečni stajnjak, specijalizovane prikolice za transport čvrstog/polutečnog/tečnog stajnjaka, sa odgovarajućom opremom), uključujući i prateću opremu za polutečni i tečni stajnjak)

1.2.2.2. Oprema za obradu i pakovanje stajnjaka

1.2.2.3. Podne rešetke

1.2.2.4. Oprema za ležišta, boksove i haltere

1.2.2.5. Oprema za prasilišta, odgajivališta, tovilišta, prostore za krmače (čekališta)prostore za veprove, objekte za osemenjavanje, i oprema za prašenje

1.2.2.6. Zavese za zatvaranje prolaza u štali/staji

1.2.2.7. Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; prevrtači sena, itd.)

1.2.2.8. Mašine i oprema za pripremu i transport prostirke

1.2.2.9. Oprema za identifikaciju životinja i čuvanje podataka

1.2.2.10. Stočne vage, rampe za utovar/istovar, torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja

1.2.2.11. Oprema za tretman papaka

1.2.2.12. Sistemi za prskanje tokom letnjih vrućina

1.2.2.13. Četke za samočišćenje goveda

1.2.2.14. Oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata i uređaja

1.2.2.15. Oprema za bezbedno uklanjanje uginulih životinja

1.2.2.16. Oprema za fizički, hemijski i biološki tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom

1.2.2.17. Oprema za sprečavanje zagađenja vazduha

1.2.2.18. Investicije u instalacije za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrošnju na farmi: posebno za solarnu energiju, postrojenja na biomasu i kotlove za sagorevanje biomase, postrojenja na biogas

1.2.2.19. Oprema za prevenciju širenja bolesti i kontrolu bolesti

1.2.2.20. Oprema i uređaji za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje (uključujući inkubatore i „veštačku kvočku“ za živinarnike), uključujući alarmni sistem s generatorom

1.2.2.21. Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi

1.2.2.22.Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

1.2.2.23. Oprema za upravnu zgradu sa pratećim objektima (kancelarije za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

 

1.3. SEKTOR VOĆA I POVRĆA

1.3.1. Izgradnja

1.3.1.1. Izgradnja staklenika i plastenika (objekti prekriveni staklom i/ili plastikom – samo polietilenska folija minimum 200 mikrona) za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju, uključujući prostor za instalaciju ventilacije, klimatizacije i grejanja, uključujući alarmni sistem sa agregatom; rezervoari za vodu i objekti za sisteme za navodnjavanje

1.3.1.2. Izgradnja objekata za skladištenje (uključujući ULO hladnjače) voća, povrća, cveća i rasada s objektima za sortiranje, pakovanje i obeležavanje, uključujući sisteme za snabdevanje vodom, gasom, strujom (uključujući i alarmni sistem sa generatorom) i kanalizacioni sistem

1.3.1.3. Izgradnja sistema za navodnjavanje, uključujući i mikro-rezervoare , kopanje bunara, regulaciju vodozahvata koji koriste podzemne vode (crpljenje vode iz izvora, bunara) i površinske vode (iz reka, jezera i akumulacija), uključujući kupovinu pumpi, cevi, ventila i rasprskivača

1.3.1.4. Izgradnja sistema protivgradne zaštite u voćnjacima na gazdinstvu: stubovi, ankeri, kablovi, žice, kape, vezovi, stege, mreže, uključujući i računarsku opremu

1.3.1.5. Izgradnja ograda oko zasada/gazdinstva

1.3.1.6. Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korišćenje na gazdinstvu (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu), postrojenja za biogas

1.3.1.7. Izgradnja unutrašnje putne mreže i parking mesta u okviru prostora u vlasništvu gazdinstva

1.3.1.8. Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima proizvodnih kapaciteta (kancelarije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju, kao i sredstava za zaštitu bilja)

1.3.2. Oprema i mehanizacija

1.3.2.1. Oprema za upravnu zgradu sa pratećim objektima proizvodnih kapaciteta (kancelarije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju, kao i sredstava za zaštitu bilja)

1.3.3. Oprema za staklenike i plastenike, i objekte za proizvodnju voća, povrća, cveća i rasada

1.3.3.1. Oprema i uređaji za navodnjavanje, uključujući pumpe, creva, raspršivače/kapaljke, sistem za filtriranje, sistem za fertilizaciju sa vodorastvorivim đubrivima (đubrenje), pipete, uređaji za namotavanje creva

1.3.3.2. Oprema za oprašivanje biljaka

1.3.3.3. Oprema za dodatno osvetljenje i zasenjivanje

1.3.3.4. Oprema i uređaji za pripremu zemljišta i supstrata

1.3.3.5. Oprema i uređaji za setvu, sadnju i mulčiranje (sa folijom)

1.3.3.6. Oprema i uređaji za sisteme za hidroponičnu proizvodnju

1.3.3.7. Oprema i uređaji za zaštitu bilja i sterilizaciju zemljišta i supstrata

1.3.3.8. Oprema za obogaćivanje ugljen-dioksidom

1.3.3.9. Oprema i uređaji za održavanje posebnih mikroklimatskih uslova, ventilaciju, klimatizaciju i grejanje, alarmni sistemi uključujući i generator, sistemi za snabdevanje vodom, gasom, električnom energijom i kanalizacioni sistem, kao i računarska oprema i softver za kontrolu grejanja, ventilacije,berbu, pranje, sortiranje, klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje 

1.3.4. Oprema za berbu, sortiranje, pakovanje i skladištenje:

1.3.4.1. Sistemi za ventilaciju i oprema za prinudnu ventilaciju

1.3.4.2. Oprema i uređaji za skladišta (uključujući i ULO hladnjače)

1.3.4.3. Oprema i uređaji za hlađenje/zamrzavanje

1.3.4.4. Posebna oprema za berbu voća i povrća 

1.3.4.5. Boks palete i prikolice za prevoz i utovar

1.3.4.6. Linije i oprema za čišćenje i pranje

1.3.4.7. Linije i oprema za sušenje i sušenje zamrzavanjem (liofilizacija)

1.3.4.8. Linije i oprema za sortiranje i kalibriranje

1.3.4.9. Linije i oprema za pakovanje i obeležavanje

1.3.4.10. Oprema za drobljenje, orezivanje, sečenje, sečenje na listove i rešetke za sečenje

1.3.5. Oprema za sisteme protivgradne zaštite u voćnjacima: stubovi, ankeri, kablovi, žice, kape, veze, spojnice, mreže, uključujući i računarsku opremu
1.3.6. Oprema za ograđivanje zasada/gazdinstva
1.3.7. Oprema za sisteme za navodnjavanje: pumpe, creva, rasprskivači/raspršivači, sistem za filtriranje, sistem za fertilizaciju sa vodorastvorivim đubrivima (đubrenje), pipete, uređaji za namotavanje creva i ostala oprema za navodnjavanje
1.3.8. Oprema/mehanizacija za zaštitu od mraza
1.3.9. Investicije u instalacije za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrošnju na farmi: posebno za solarnu energiju, postrojenja na biomasu i kotlove za sagorevanje biomase, postrojenja za biogas.

 

1.4. SEKTOR OSTALI USEVI (ŽITARICE, ULjARICE, ŠEĆERNA REPA)

1.4.1 Izgradnja

1.4.1.1 Izgradnja objekata za utovar, uzorkovanje, sušenje i skladištenje zrna (žitarica i uljarica) na poljoprivrednom gazdinstvu/domaćinstvu uključujući objekte za upravljanje sušarama i ograđivanje objekata žicom.

1.4.1.2. Izgradnja unutrašnje putne mreže i parking mesta u okviru prostora u vlasništvu gazdinstva

1.4.2. Oprema i mehanizacija

1.4.2.1. Oprema za utovar, uzorkovanje, skladištenje i sušenje zrna žita i uljarica (kolske vage, istovarne rampe i ulazni transporteri)

1.4.2.2. Unutrašnja oprema za silose

1.4.2.3. Ekstraktori

1.4.2.4. Skladišni i izlazni transporteri

1.4.2.5. Oprema za analizu uslova skladištenja i kvaliteta zrna

1.4.2.6. Stacionarne i mobilne sušare (sa svim elementima i montažom)

 

LISTA PRIHVATLjIVIH TROŠKOVA ZA SVE SEKTORE U OKVIRU MERE

10. POLjOPRIVREDNA MEHANIZACIJA I OPREMA ZA SVE SEKTORE

10.1. Poljoprivredna mehanizacija

10.1.1. Traktori do 100kW

10.1.2. Ostala mehanizacija (isključujući žitne kombajne)

10.2. Priključne poljoprivredne mašine

10.2.1. Mašine za primarnu obradu zemljišta

10.2.2. Mašine za dopunsku obradu zemljišta

10.2.3. Mašine za đubrenje zemljišta

10.2.4. Mašine za setvu

10.2.5. Mašine za sadnju

10.2.6. Mašine za zaštitu bilja

10.2.7. Mašine za žetvu

10.2.8. Mašine za transport

 

 

MAKSIMALNA SNAGA TRAKTORA PO SEKTORIMA
I VELIČINI/KAPACITETU

Vrsta poljoprivredne proizvodnje

Površina (u ha)

Maksimalna snaga (kW)

 

Voćarstvo

2-10

60 kW (81 HP)

10-50

80 kW (108 HP)

50-100

100 kW (136 HP)

 

Povrtarstvo

0,5-2

40 kW (54 HP)

2-10

80 kW (108 HP)

10-30

90 kW (122 HP)

30-50

100 kW (136 HP)

Žitarice, uljarice, šećerna repa

2-20

80 kW (108 HP)

20-50

100 kW (136 HP)

Vrsta poljoprivredne proizvodnje

Obim - kapacitet (broj grla)

Maksimalna snaga (kW)

Stočarstvo – muzne krave

20-50

80 kW (108 HP)

50-300

100 kW (136 HP)

Govedarstvo

20-40

80 kW (108 HP)

40-1,000

100 kW (136 HP)

Svinjarstvo

100-1,000

80 kW (108 HP)

1,000-10,000

100 kW (136 HP)

Ovčarstvo/kozarstvo

150-400

80 kW (108 HP)

400-1,000

100 kW (136 HP)

Živinarstvo    

4,000-20,000

60 kW (81 HP)

20,000-40,000

70 kW(95 HP)

40,000-50,000

100 kW (108 HP)

 


 

5. Lista prihvatljivih poljoprivrednih proizvoda

LISTA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA

Broj u Briselskoj nomenklaturi

            Opis proizvoda

Poglavlje 1     

Žive životinje

Poglavlje 2     

Meso i jestivi klanični proizvodi

Poglavlje 3

Ribe i rakovi, školjke

Poglavlje 4     

Mleko i drugi mlečni proizvodi; jaja živine; prirodni med

Poglavlje 5     

           

05.04  

Creva, bešike i želuci životinja (osim riba), celi i njihovi komadi

05.15

Proizvodi životinjskog porekla koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mestu; mrtve životinje iz poglavlja 1 ili 3, neupotrebive za ljudsku ishranu:

Poglavlje 6     

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i slično; rezano cveće i ukrasno lišće

Poglavlje 7     

Jestivo povrće, neko korenje i gomolji

Poglavlje 8

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja i lubenica

Poglavlje 9

Kafa, čaj, začini, isključujući mate čaj (tarifni br 09.03)

Poglavlje 10

Žitarice

Poglavlje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; gluten

Poglavlje 12

Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje, semenje i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana

Poglavlje 13   

           

isključujući 13.03

Pektin

Poglavlje 15

                       

15.01

Prerađena svinjska mast (uključujući salo) i živinska mast

15.02  

Neprerađena loj goveda, ovaca ili koza, i proizvedi ovih lojeva

15.03

Stearin iz svinjske masti, ulje iz svinjske masti, oleostearin, oleo ulje i ulje iz loja, neemulgovani, nemešani niti na drugi način obrađeni

15.04  

Masti i ulja riba i morskih sisara, rafinirani ili nerafinirani

15.07

Stabilna biljna ulja, tečna i čvrsta, sirova, rafinirana ili prečišćena

15.12  

Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla, hidrogenizovani rafinisani ili nerafinisani, ali dalje neobrađeni

15.13.

Margarin, imitacija sala i druge jestive masti

15.17  

Ostaci dobijeni pri preradi masnih sastojaka ili voskova životinjskog ili biljnog porekla

Poglavlje 16

            Prerađevine mesa, riba, rakova, školjki

Poglavlje 17   

 

17.01

Šećer šećerne repe i šećerne trske, čvrst

17.02  

Ostali šećeri; šećerni sirupi; veštački med (mešan ili ne sa prirodnim medom); karamel

17.03  

Melase, obezbojena ili ne

17.05(*)          

Aromatiovani ili obojeni šećeri, sirupi i melasa (uključujući vanilin šećer ili vanilin), uz izuzetak voćnog soka s dodatkom šećera u bilo kojoj razmeri

Poglavlje 18   

 

18.01  

Kakao u zrnu, celi ili lomljeni, sirovi ili prženi

18.02  

Ljuske, kore, opne i otpaci kakaa

Poglavlje 20

Proizvodi povrća, voća ili ostalih delova biljaka

Poglavlje 22   

 

22.04  

Komina grožđa, u fermentaciji, ili sa zaustavljenim vrenjem bez dodavanja alkohola

22.05

Šira; komina grožđa čija je fermentacija zaustavljena dodatkom alkohola

22.07  

Ostala fermentisana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina)

isključujući 22.08(*)
isključujući 22.09(*)

Etil alkohol ili neutralni alkoholi, denatusan ili ne, bilo koje jačine, dobijen iz poljoprivrednih proizvoda navedenih u Aneksu 1, isključujući likere, ostala alkoholna pića i složeni alkoholni preparati (poznati kao »koncentrovani ekstrakti«) – za upotrebu u proizvodnji pića

22.10

Sirće i sirćetne zamene

Poglavlje 23

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana         

Poglavlje 24   

 

24.01  

Neprerađeni duvan, duvanski otpaci

Poglavlje 45   

 

45.01

Prirodna pluta, neobrađena, drobljena, granulirsana ili mlevena; otpaci  plute

Poglavlje 54   

 

54.01

Lan, sirov ili prerađen, ali nepreden; lanena kučina i otpaci (uključujući otpadnu pređu i cepane tekstilne materijale)

Poglavlje 57   

 

57.01

Prava konoplja (Cannabis sativa) sirova ili prerađena, ali nepredena; kučina i otpaci konoplje (uključujući otpadnu pređu i cepane  tekstilne materijale)

 

 

 

6. Bodovanje i rangiranje prijava

BODOVANjE I RANGIRANjE

10 BODOVA

ako je podnosilac zahteva zemljoradnička zadruga ili ako je podnosilac zahteva član zemljoradničke zadruge.

15 BODOVA

jeste  ženskog pola;

jeste lice mlađe od 40 godina;

za odobravanje projekta u sektoru mleka ima do 50 mlečnih krava;

za odobravanje projekta u sektoru mesa ima kapacitet objekta do 100 goveda i/ili do 500 ovaca i koza i/ili ili do 1.000 svinja.

20 BODOVA

ako je podnosilac zahteva sertifikovan za organsku proizvodnju.

25 BODOVA

ako se mesto investicije nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Ako podnosilac zahteva ispunjava više kriterijuma bodovi se sabiraju.
Ako postoji više zahteva sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima ranije podnet zahtev.

Ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva, direktor Uprave REŠENjEM odobrava projekat.

 

7. Izmene odobrenog projekta

                Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta a najkasnije  30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrenog projekta korisnik IPARD podsticaja može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta:

 • ako su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;
 • ako se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu, iz opravdanih razloga;
 • ako realizacija odobrenog projekta nija moguća ili nije ekonomski opravdana usled:
 • više sile
 • nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge
 • promene propisa
 • uvođenja novih tehnologija koje mogu poboljšati efikasnost predmetne investicije.

                Uz zahtev za izmenu odobrenog projekta, podnosilac dostavlja i dokaze kojima se potvrđuje opravdanost razloga za izmenu.
Izmene projekta moraju biti u skladu sa opštim i posebnim uslovima za odobravanje projekata propisanim ovim pravilnikom.

8. Uslovi za isplatu i postupak isplate

Neophodni uslovi za ostvarivanje prava na
isplatu IPARD podsticaja

1

je realizovao investiciju u skladu sa rešenjem o odobrenju projekta, odnosno aktom o izmeni projekta;

2

je investicija realizovana bezgotovinskim plaćanjem;

3

nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;

4

nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

5

poljoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, a za investicije u sektorima mesa i mleka i propisane uslove u oblasti dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava navedene uslove uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;  

6

je predmet investicije obeležen na način predviđen ovim pravilnikom;

7

predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno, ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja;

8

roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je data u Listi prihvatljivih zemalja, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka ;

9

roba koja je predmet nabavke potiče sa teritorije Kosova i Metohije, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka

10

računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za isplatu.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA – za isplatu

1

Račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta - orginal

2

Otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list

3

dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;

4

Garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;

5

Jedinstvenu carinska ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

6

Sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe - EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavljačem  veća od 100 000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;

7

Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva

8

uverenje o izmirenim dospelim  obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

9

Potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja; 

10

Potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja - ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine

11

akt organa nadležnog za poslove zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivreno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti sredstava za zaštitu bilja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti sredstava za zaštitu bilja propisane propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije u sektoru voća i u sektoru povrća;

12

Akt nadležnog organa o ispunjenosti tehničkih i tehnoloških uslova objekata za životinjske otpatke i pogona za preradu i obradu životinjskih otpadaka u sektoru mleka i sektoru mesa u skladu sa posebnim propisom;

13

Akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivreno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa zakonom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije ako je korisnik IPARD podsticaja preduzetnik,  privredno društvo ili zemljoradnička zadruga.

14

Akt organa nadležnog za poslove veterine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava uslova u pogledu dobrobiti životinja  kao i da predmetna investicija ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja propisane EU propisima sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;

15

Potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.

Za preduzenike/pravna lica/zadruge

16

Izvod iz APR-a

IZGRADNjA I OPREMANjE OBJEKATA

17

Izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno  prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti.

IZGRADNjA

18

 1. upotrebna dozvola;
 2. ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova za investicije u izgradnju objekta;
 3. građevinska knjiga, odnosno druga propisana dokumentacija u skladu sa propisima kojim se uređuje planiranje i izgradnje za investicije u izgradnju objekta
 4. okončana situacija za izvedene radove za investicije u  izgradnju objekta.

TRAKTOR ILI SPECIJALIZOVANO TRANSPORTNO VOZILO

19

fotokopiju saobraćajne dozvole na ime korisnika podsticaja.

DODATNA DOKUMENTACIJA

Za podnosioce zahteva koji su dali izjavu o pohađanju obuke, dostavljaju i potvrdu o završenoj obuci.

Ako je predmet investicije nabavka robe korisnik podsticaja dostavlja izjavu od dobavljača da je isporučena roba nova.

Korisnici podsticaja koji su u sistemu dvojnog knjigovodstva, dostavljaju i kopiju kartice osnovnih sredstava za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta (overeno pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica) kao i kopiju kartice osnovnih sredstava zajedno sa Zaključnim listom izdatim  na datum podnošenja zahteva za isplatu (overeno pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica).

Za investicije u sisteme za navodnjavanje na površini preko 1 ha, pored dokumentacije iz st. 1-2. ovog člana, korisnik podsticaja dostavlja i vodnu dozvolu.

                Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala u mesecu u kojem je podnet zahtev za isplatu i tu vrednost upisuje u zahtevu za odobravanje isplate.

                Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.
Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.
Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje isplate Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova u skladu sa ovim pravilnikom, kontrolom na licu mesta na način i postupak koji je uređen posebnim propisom – REŠENjEM:

Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.

 

9. Obeležavanje predmeta investicije

 

Sva ulaganja koja su sufinansirana u okviru IPARD programa treba da sadrže informacije o ulozi, odnosno sufinansiranju od strane Evropske unije, tj. IPARD  programa. Označavanje investicije je obaveza primaoca u informisanju javnosti o ulozi Evropske unije u sprovođenju IPARD programa, ali i promociji pozitivnog doprinosa Evropske unije i nacionalnih fondova za ruralni razvoj u Srbiji.
Postupak označavanja investicije definisan je Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Evropske unije pod instrumentom za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD) i Uredbom o sprovođenju Evropske komisije (EU) 821/2014. Uputstva za korisnike vezane uz mere informisanja i vidljivosti projekata sufinansiranih u okviru IPA fondova, zasnivaju se na priručniku Komunikacija i vidljivost za spoljne aktivnosti EK i na Uredbi EK 1974/2006.
Dobijanjem rešenja o dodeli bespovratnih sredstava, korisnik ujedno prihvata da njegove informacije kao nosioca projekta, nazivu projekta kao i iznosu javnog sufinansiranja projekta budu javno objavljene. Tokom sprovođenja operacije, primalac obaveštava javnost o podršci dobijenoj iz fondova. Obaveze korisnika definisane su u odnosu na iznos javne podrške.
1. Za svaku operaciju koja se sastoji od finansiranja infrastrukturne ili građevinske operacije za koje ukupna javna podrška operacije premašuje 100.000 evra, tokom sprovođenja operacije, korisnik će postaviti, na mestu lako vidljivom za javnost, privremeni bilbord značajne veličine.

  Primer 1
Privremeni bilbord (metalna ploča; dimenzija 2,40 m x 1,80 m).
Privremene table sadrže:
- slogan i logo Evropske unije
- zastavu Republike Srbije
- napomena o fondu iz kojeg je sufinansiran projekat
Navedeni sadržaj mora zauzimati najmanje 25% table.
Preostali deo privremene table (75%) namenjen je opisu projekta.

Minimalno treba da sadrži sledeće elemente:
- Naziv projekta (operacije)
- Naziv korisnika
- Vrednost projekta i iznos EU sufinansiranja, izraženo u dinarima
- Period sprovođenja projekta (od - do)

1. Za svaku operaciju koja se sastoji od kupovine fizičkog objekta, finansiranja infrastrukturne ili građevinske operacije za koje ukupna javna podrška premašuje 100.000 evra, korisnik će najkasnije u roku od tri meseca nakon završetka operacije i dobijanja potvrde o završenom ulaganju, postaviti stalnu ploču (najmanje 0,5 m visine i 0,7 m širine) ili bilbord (najmanje 1,7 m visine i 2,4 m širine) na mestu lako vidljivom za javnost.
Bilbord i stalna ploča navode naziv i glavni cilj operacije i ističe finansijsku podršku koju pruža EU (jasno naznačeno da je projekat finansiran sredstvima iz IPARD programa). Pripremaju se u skladu sa tehničkim karakteristikama navedenim u relevantnom aktu za sprovođenje koji je usvojen od strane Komisije. Treba da sadrži: grb (logo) Unije i tekst "Evropska unija", zastavu Republike Srbije, napomenu o fondu iz kojeg je sufinansiran projekat. Pomenuta informacija će obuhvatati najmanje 25% bilborda ili ploče.
Stalna ploča/bilbord treba da ostane na mestu ulaganja pet (5) godina od datuma konačne isplate sredstava navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju. Ispunjavanje ovih ugovornih obaveza proveravaće kontrolori u kontrolama na licu mesta. Ukoliko kontrola na licu mesta utvrdi da mesto ulaganja nije propisno obeleženo, korisnik sredstava dobija rok od najviše 20 dana da datu nepravilnost ispravi.
Ukoliko je istom korisniku sufinansirano nekoliko različitih ulaganja istovremeno, tada trajna ploča za označavanje ulaganja nosi naziv svih ulaganja, na primer: Izgradnja i opremanje objekta sufinansirani su iz pretpristupnog programa Evropske unije IPARD.
Modele informativnih ploča možete preuzeti sa sledećeg linka:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

Fajlove koji sadrže grafička rešenja informacionih ploča pripremljenih za štampu, možete preuzeti na internet prezentaciji Uprave za agrarna plaćanja u delu namenjenom IPARD programu.


Primer 2
Stalna ploča na najvidljivijem delu građevine glavni ulaz ili pročelje zgrade (plastična ploča; dimenzija najmanje 0,5 m x 0,80 m) za označavanje ulaganja vezanih uz izgradnju.

 

 

 Primer 3
Bilbord na vidljivom mestu, na primer ulazu ili prilazu objektu (metalna ploča; dimenzija 1,7 m h 2,4 m širine) za označavanje ulaganja vezanih uz rekonstrukciju.

 

 Primer 4
Ulaganja u nabavku opreme
Za ulaganja u nabavku opreme korisnik je obavezan postaviti stalnu ploču na glavni ulaz građevine u kojoj je postavljena odgovarajuća oprema koja je sufinansirana IPARD sredstvima. Stalna ploča za označavanje ulaganja u nabavku opreme (metalna ploča; dimenzija 0,6 m x 0,80 m).

           

 

2. Kada operacija u okviru IPARD programa rezultira investicijom (npr. na farmi ili prehrambenom preduzeću), a ukupna javna podrška premašuje 20.000 evra, primalac postavlja ploču sa obaveštenjem. Obaveštajna ploča se takođe postavlja u prostorijama lokalnih akcionih grupa koje finansira LEADER. Pripremju se u skladu sa tehničkim karakteristikama navedenim u relevantnom aktu za sprovođenje koji je usvojen od strane Komisije. Treba da sadrži: grb (logo) Unije i tekst „Evropska unija”, zastavu Republike Srbije, napomenu o fondu iz kojeg je sufinansiran projekat. Pomenuta informacija će obuhvatati najmanje 25% bilborda ili ploče (pogledati primere 2 i 4).
3. Tokom sprovođenja projekta korisnici su u obavezi da obaveštavaju javnost o podršci dobijenoj iz fondova:
a. stavljanjem na svoj sajt, gde takav sajt postoji, kratkog opisa operacije, srazmerno nivou podrške, uključujući njegove ciljeve i rezultate i naglašavajući finansijsku podršku Unije, period sprovođenja projekta (od-do), kontakt osobe za više informacija.
Elementi vidljivosti – logo (grb) Unije, tekst: "Evropska unija" i obaveštenje o relevantnom fondu moraju biti vidljivi u okviru područja prikaza digitalnog uređaja bez potrebe pomeranja prozora. Logo Unije na internet stranicama prikazuje se u boji. Takođe, na stranu treba uključiti veze na relevantne internet stranice.
b. postavljanjem, za operacije koje ne spadaju u tačke 1. i 2, najmanje jednog plakata sa informacijama o projektu (minimalna veličina A3), uključujući finansijsku podršku Unije, na mestu lako vidljivo javnosti, kao što je ulaz u objekat.
v. svaki dokument, koji se odnosi na sprovođenje operacije koja se koristi za javnost ili za učesnike, uključujući svako prisustvo ili drugu potvrdu, sadrži izjavu o tome da je operativni program podržan od strane Fonda, odnosno fondova.
g. postavljanjem nalepnice (najmanje 8 cm visine i 15 cm širine) na opremu i mehanizaciju koja je nabavljena uz podršku IPARD programa najkasnije u roku od mesec dana nakon realizacije investicije i dobijanja potvrde o završenom ulaganju. Nalepnica treba da bude jasno vidljiva, postavljena na prednjoj ili bočnoj strani opreme ili mehanizacije, na visini od 1,7 m. Nalepnice treba da budu izrađene po ugledu na primere stalnih ploča koje smo dali u ovom prilogu (primer 2 i 4), od PVC materijala, premazane UV zaštitom visokog sjaja. Nalepnice treba da sadrže natpis „Nabavka opreme sufinansirana je iz pretpristupnog fonda EU – IPARD” ili „Nabavka mehanizacije sufinansirana je iz pretpristupnog fonda EU – IPARD”. Fajlove, spremne za štampu, možete preuzeti na internet prezentaciji Uprave za agrarna plaćanja u delu namenjenom IPARD programu. Savetujemo korisnicima da izrade više nalepnica, jer je oprema a posebno mehanizacija izložena atmosferskim prilikama.
Ispunjavanje ovih ugovornih obaveza proveravaće kontrolori u kontrolama na licu mesta. Ukoliko se kontrola na licu mesta utvrdi da mesto ulaganja nije propisno obeleženo, korisnik sredstava dobija rok od najviše 20 dana da datu nepravilnost ispravi.
Sve aktivnosti informisanja i komunikacije moraju uključiti osnovne elemente vidljivosti vezano uz IPARD fond i sadržati sledeće elemente: - logo (grb/zastavicu) Unije i tekst ,,Evropska unija” - Napomena o fondu koji podržava projekat: ,,Projekat je sufinansirala Evropska unija iz IPARD programa”.
(1) grb (logo) Unije prikazuje se u boji u svim medijima, kad god je to moguće, a crno-bela verzija može se upotrebiti samo u opravdanim slučajevima (kada je celokupni materijal u c/b verziji);
(2) grb (logo) Unije uvek je jasno vidljiv i na istaknutom mestu. Mesto i veličina logoa primereni su veličini predmetnog materijala ili dokumenta;

 

 

(3) za male promotivne materijale (USB, CD, olovka) dovoljno je uključiti logo Evropske unije i tekst ,,Evropska unija”.

 

Grafičke norme za izradu amblema Evropske unije, definicija standardnih boja i
specifikacija fontova

 

Image                 Na nebeskoplavoj podlozi nalazi se krug od 12 zlatnih petokrakih zvezda čiji se krakovi ne dodiruju. Logo ima oblik plave pravougaone zastave čija je osnovica jedan i po put duža od stranice. Dvanaest zlatnih zvezda nalazi se na jednakim rastojanjima od nevidljivog kruga čije je središte secište dijagonala pravougaonika. Prečnik kruga jednak je trećini visine stranice pravougaonika. Svaka zvezda ima pet krakova koji su na obodu nevidljivog kruga čiji je prečnik jednak 1/8 visine stranice pravougaonika. Sve su zvezde uspravne, tj. jedan je krak uspravan, a dva su kraka u uspravnoj liniji pod pravim uglom na vertikalni rub pravougaonika. Krug je raspodeljen tako da su zvezde raspoređene kao brojčanik na satu. Njihov je broj nepromenljiv.

Propisane boje

Logo je u sledećim bojama:

 • PANTONE REFLEX BLUE za površinu pravougaonika
 • PANTONE YELLOW za zvezde.

Četverobojni postupak
Ako se upotrebljava četverobojni postupak, napravite dve standardne boje upotrebom 4 boja četverobojnog postupka.

PANTONE YELLOW može se dobiti upotrebom 100% Process Yellow.
PANTONE REFLEX BLUE može se dobiti mešanjem 100% Process Cyan i 80% Process Magenta.
Internet

PANTONE REFLEX BLUE odgovara boji mrežne palete RGB:0/51/153 (heksadecimalni zapis: 003399), a PANTONE YELLOW odgovara boji mrežne palete RGB: 255/204/0 (heksadecimalni zapis: FFCC00).

 

Jednobojni postupak reprodukcije - ako koristite crno, nacrtajte crni pravougaonik i otisnite crne zvezde na beloj podlozi.

 


Ako koristite plavo (Reflex Blue), upotrebite 100% Reflex Blue, a zvezde neka budu u mat beloj boji.

 

Reprodukcija na podlozi u boji - ako ne postoji druga mogućnost osim pozadine u boji, pravougaonik neka ima beli obruč čija širina mora biti jednaka 1/25 visine pravougaonika.

 

LogoEvropske unije možete preuzeti sa sledećeg linka: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en.

Specifikacija fontova

Tipografski oblici koji se mogu upotrebiti na amblemu Unije jesu sledeći: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Kuruziv, podvučene varijacije i tematski fontovi ne upotrebljavaju se. Položaj teksta u odnosu na amblem Unije ne sme ni na koji način ometati amblem Unije. Veličina fonta srazmerna je veličini amblema. Boja fonta je plava „reflex blue”, crna ili bela, u zavisnosti od pozadine. 

Odredba o jeziku

Sadržaj materijala namenjen informisanju i komunikaciji vezano uz projekte treba da bude na srpskom jeziku. Ukoliko to želi, korisnik može da kreira materijale ili pojedine elemente vidljivosti na srpskom i engleskom jeziku.

 

http://www.ljubodraggrujic.com/my%20site/srpski/etalon/drzavna%20zastava%20RS%20konstrukcija.jpgGrafičke norme za izradu obeležja Republike Srbije i definicija standardnih boja

Zastava Republike Srbije koristi se kao Državna zastava i kao Narodna zastava, sa razmerama 3:2 (dužina prema visini). Državna zastava jeste horizontalna trobojka sa poljima istih visina, odozgo na dole: crvena, plava i bela, a preko svega je, centra pomerenog ka jarbolu za 1/7 ukupne dužine zastave - Mali grb. Mali grb jeste crveni štit na kojem je, između dva zlatna krina u podnožju, dvoglavi srebrni orao, zlatno oružan i istih takvih jezika i nogu, sa crvenim štitom na grudima na kojem je srebrni krst između četiri ista takva ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Štit je krunisan zlatnom krunom.
Propisane boje zastave RS

PANTONE RED 192 C     
PANTONE BLUE 280 C
PANTONE YELLOW 123 C

PANTONE RED može se dobiti upotrebom 90% Process Magenta, 70% Process Yellow, 10% Process Key
PANTONE BLUE može se dobiti mešanjem 100% Process Cyan, 72% Process Magenta, 19% Process Key
PANTONE YELLOW može se dobiti mešanjem 4% Process Cyan, 24% Process Magenta, 95% Process Yellow
BLACK može se dobiti  100% Process Key

Internet

PANTONE RED odgovara boji mrežne palete RGB:198/54/60
PANTONE BLUE odgovara boji mrežne palete RGB: 12/64/118
PANTONE YELLOW odgovara boji mrežne palete RGB: 237/185/46
BLACK odgovara boji mrežne palete RGB: 33/35/30

 

 
     
INTERNI LINKOVI
 
 
›› Početna

›› IPARD II

›› Naša podrška klijentima

›› IPARD Mera 1

›› IPARD Mera 3

›› IPARD Mera 7

›› Kontakt
 

 

DOKUMENTA
 
 
›› IPARD program RS - SRB

›› IPARD program RS - SRB - EN

›› Pravilnik o određivanju područja

›› Naselja u planinskim oblastima

›› IPARD Pravilnik 2017 - Mera 1

›› IPARD Pravilnik 2017 - Mera 3
REFERENTNA LISTA
 
 
›› Referentna lista - SIM CERT d.o.o.

     
SIM CERT D.O.O.
SIM CERT D.O.O.
Adresa: Ruđera Boškovića 19-a, Kruševac
Telefon: +381 37 403 118
E-pošta: office@simcert.co.rs
ipard ipard ipard