ipard srbija ipard srbija ipard srbija

ipard ipard
 
________________________________________________________________________________________________________________
 

 

IPARD II PROGRAM EU

MERA 7

- nije aktivna -

MERA 7 se odnosi na diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.

Opšti ciljevi donacija:

 1. Podizanje nivoa diversifikacije i razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima kroz razvoj poslovnih aktivnosti, sa mogućnošću otvaranja novih radnih mesta i direktno povećanje prihoda farmi i domaćinstva

 2. Poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima i na taj način smanjenje raseljavanja ruralnih područja.

Specifični ciljevi donacija:

 1. Investiciona podrška razvoju turističkih objekata i usluga do poljoprivrednim proizvođačima i drugim privrednim subjektima u ruralnim oblastima, i na taj način ekspanzija privrednih aktivnosti u zemlji u oblasti ruralnog turizma;

 2. Podrška razvoju turističkih rekreativnih aktivnosti, posebno za porodični i dečiji turizam.

Investicije se odnose na:

 1. Ulaganje u izgradnju i / ili rekonstrukciju i / ili opremanje objekata za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, restorani i drugi objekti, uključujući i objekte za rekreaciju, igranje, turističkih kampova, poboljšanje objekata na otvorenom (za jahanje, ribolov u unutrašnjim vodama, biciklizmu, tematskih staza) troškovi marketinga, kao što su štampanje propagandnog materijala, stvaranje / održavanje sajta.

Iznos donacija od vrednosti ukupnih investicija:

 1. iznosi do 65% vrednosti investicije (ukupnih prihvatljivih troškova);

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava:

 1. Minimalni iznos povraćaja sredstava je 5.000 evra;

 2. Maksimalni iznos povraćaja sredstava je 300.000 evra;

Korisnik ne može da primi više od 400.000 evra javne podrške u okviru IPARD 2 programa.

Korisnici mogu biti:

 1. Registrovani poljoprivrednici ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koji se bave poljoprivrednim ili nepoljoprivrednim aktivnostima na selu;

 2. Mikro i mala privatna pravna lica, koja su osnovana, ili rade u ruralnim područjima. Pravna lica, istog raspona, osnovana izvan ruralnih područja takođe su prihvatljiva za podršku ako se podržane investicije/aktivnosti nalaze u ruralnim područjima.

 3. Specifični kriterijumi prihvatljivosti za ruralni turizam; Maksimalan broj ležajeva je ograničen na 30 ležajeva po registrovanom korisniku.

Uopšteno, prihvatljivi izdaci odnose se na sledeće stavke:

a) Izgradnja / rekonstrukcija – uključuje:

 1. Troškove nabavke gotovih komponenti i delova (troškove kupovine i transporta) i njihovu instalaciju i

 2. Troškove izvođenja radova (materijal, transport i radove).

b) Oprema – uključuje:

 1. Troškove kupovine, transporta i instalacije.

   

  KORISNICI TREBA DA:

а) Ispune finansijsko – regulatorne uslove:

 1. Korisnik mora biti registrovan u skladu sa odredbama Zakona o turizmu (SG RS br 36/2009, 88/2010, 99/2011 i njegove naknadne izmene) na kraju realizacije investicije, a pre konačne isplate;

 2. Korisnik treba da dokaže da nema neizmireni porez ili plaćanja za socijalno osiguranje u trenutku podnošenja prijave/zahteva;

 3. Korisnik dostavlja potpisanu izjavu da nije aplicirao za isto ulaganje kod drugih EU i državnih fondova;

 4. Investicije za koje su odobrena sredstva moraju se koristiti za tu namenu najmanje 5 godina nakon konačne isplate od strane IPARD agencije

 5. U slučaju da je korisnik pravno lice mora dokazati da račun nije blokiran u trenutku podnošenja zahteva i da nije bio u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja prijave.

 6. Sva oprema nakon nabavke mora biti evidentirana u knjigovodstvu korisnika i amortizovana u razdoblju dužem od godine dana

   

b) Posluju u skladu sa nacionalnim standardima:

 1. Investicija mora biti u skladu sa relevantnim nacionalnim standardima


ц) Imaju ekonomski održivi projekat:

 1. U investicionoj studiji /poslovnom planu se prikazuje pozitivno povećanje prihoda od proizvodnje (ako nije investicija u upravljanje otpadom)

 2. U investicionoj studiji /poslovnom planu se pokazuje da je projekat ekonomski održiv

   

д) Predaju kompletan zahtev za dobijanje donacija:

 1. Popune sve obrasce prema raspisanom pozivu

 2. Za objekte i opremu koja zahteva overenu projektnu dokumentaciju ista se mora posedovati (glavni projekat, tehnološki projekat, elektro projekat i sl.)

 3. Prikupe sve potrebne dozvole, rešenja i uverenja od ovlašćenih ustanova

 4. Na osnovu studije izvodljivosti izrade poslovni plan / investicionu studiju

   

KRITERIJUMI ZA SELEKCIJU PROJEKATA

KRITERIJUM   BODOVI
   
Aplikant je mlađi od 40 godina u vreme konkurisanja da/ne 20/0
Aplikant je žena ili kompanija zapošljava najmanje 30% žena da/ne 20/0
Investicija je locirana u planinskom reonu da/ne 20/0
Sertifikat za specijalizovane stručne obuke, srednja škola u
turizmu / univerzitetska diploma
da/ne 3/6/10
Projekat podrazumeva stvaranje novih radnih mesta na osnovu biznis plana da/ne 20/0

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Izgradnja i unapređenje nepokretne imovine;

 • Kupovina nove opreme i nameštaja, uključujući i specijalnu opremu i nameštaja za osobe sa invaliditetom i za decu;

 • Kupovina novih mašina i opreme za unapređenje ponude turističkog mesta u turističke i gastronomske svrhe, uključujući IT hardver i softver do njihove tržišne vrednosti;

 • Investicije u objekte za rekreaciju kao što su igrališta (spoljni i unutrašnji prostori) i oprema;

 • Opšti troškovi, kao što su honorari arhitektama, inženjerima i drugim konsultantima, studije izvodljivosti, sticanje patentnih prava i licenci do granice od 12% od ukupnih prihvatljivih troškova, od kojih su troškovi biznis planova do 5 %, ali ne više od 2.000 evra.

 • Investicija u obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gazdinstvu (izgradnja, instalacija i opremanje), za sopstvene potrebe, mora biti deo projekta za turizam.

 
     
INTERNI LINKOVI
 
 
›› Početna

›› IPARD II

›› Naša podrška klijentima

›› IPARD Mera 1

›› IPARD Mera 3

›› IPARD Mera 7

›› Kontakt
 

 

DOKUMENTA
 
 
›› IPARD program RS - SRB

›› IPARD program RS - SRB - EN

›› Pravilnik o određivanju područja

›› Naselja u planinskim oblastima

›› IPARD Pravilnik 2017 - Mera 1

›› IPARD Pravilnik 2017 - Mera 3
REFERENTNA LISTA
 
 
›› Referentna lista - SIM CERT d.o.o.

     
SIM CERT D.O.O.
SIM CERT D.O.O.
Adresa: Ruđera Boškovića 19-a, Kruševac
Telefon: +381 37 403 118
E-pošta: office@simcert.co.rs
IPARD IPARD IPARD