ipard srbija ipard srbija ipard srbija

ipard ipard
 
________________________________________________________________________________________________________________
 

IPARD II PROGRAM EU

 
 

   

  1. Opšte o IPARD II, donatorskom programu

  IPARD II PROGRAM Evropske unije je Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. godine - dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Program je odobren i do EU i od strane R.Srbije. Po najavi je trebao da počne sa primenom u jesen 2015. god., ali će biti izvesnog kašnjenja do pripreme javnog sektora za vođenje programa – postupka upravljanja raspodelom i kontrolom donacija.

  Program donacija se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede i zašite životne sredine, Uprave za agrarna plaćanja (www.uap.gov.rs).

  Konkursi za donacije se raspisuju jednom godišnje. Ukupan budžet je 229.970.558 Eur.

  U 2015 - 2016 god. će biti aktuelni sledeći pozivi za donacije:

  1. MERA 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.
   Ukupan budžet je 101.386.667 Eur.

  2. MERA 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i prodaje poljoprivrednih i proizvoda ribarstva.
   Ukupan budžet je 82.946.667 Eur. 

  3. MERA 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.
   Ukupan budžet je 23.333.333 Eur. 

  Visina donacija je definisana za svaku meru ponaosob i prema dodatnim kriterijumima, a okvirno se kreće od 50-70% od vrednosti investicije. Donacije se daju retroaktivno tj. korisnik prvo treba da potroši novac (sopstveni ili iz kredita) i da realizuje investiciju pa nakon toga dobija novac (prema prethodno potpisanim ugovorom sa donatorom).

  • Samo investicije nastale nakon potpisivanja ugovora mogu da budu plaćene, osim studija izvodljivosti i drugih konsultantskih troškova vezanih za pripremu prijave

  • Korisnik je obavezan da u periodu od 5 godina nakon konačne isplate koristi investiciju u svrhu za koju je namenjena, bez suštinskih izmena

  Cilj donacija jeste da se unapredi poslovanje korisnika donacija u skladu sa nacionalnim i EU standardima iz oblasti zaštite životne sredine, primarne poljoprivredne proizvodnje / bezbednosti hrane.

  Visina donacija se u skladu sa različitim zahtevima konkretnih poziva kreće od; 10.000 Eur do 2.000.000 Eur, po korisniku – primaocu donacije.

   

  2 . Aktuelni konkursi u 2016 i 2017 god.

  a) MERA 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

  • Meso

  • Mleko

  • Voće i povrće

  • Usevi

  Korisnici programa (ko može da konkuriše):
  Krajnji korisnici su poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:
  fizička lica u PDV sistemu ili
  pravna lica, sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti.

  Prihvatljivi opšti troškovi koji će se finansirati iz donacija:
  - izgradnja ili poboljšanje (rekonstrukcija) nepokretne imovine
  - kupovina nove mehanizacije i opreme
  - opšti troškovi (troškovi izrade projektno tehničke dokumentacije, npr. naknada za arhitekte, inženjere, troškovi izrade elaborata zaštite životne sredine, troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na konkurs (konsultantske usluge za pripremu IPARD prijave i zahjeva za isplatu, trošak pripreme investicione studije/poslovnog plana i dr.)

   

  b) MERA 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i prodaje poljoprivrednih i proizvoda ribarstva

  - Mleko i mlečni proizvodi,

  - Meso i proizvodi od mesa,

  - Sektor voća i povrća

  Korisnici programa (ko može da konkuriše):
  Korisnici mogu biti preduzetnici i pravna lica/preduzeća sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti, registrovani u APR, i moraju biti u aktivnom statusu.

  Prihvatljivi opšti troškovi koji će se finansirati iz donacija:
  - izgradnja ili poboljšanje nepokretne imovine
  - kupovina nove mehanizacije i opreme, uključujući i računarski softver do tržišne vrednosti imovine
  - opšti troškovi (troškovi izrade projektno tehničke dokumentacije, npr. naknada za arhitekte, inženjere, troškovi izrade elaborata zaštite životne sredine, troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na konkurs (konsultantske usluge za pripremu IPARD prijave i zahjeva za isplatu, trošak pripreme investicione studije/poslovnog plana i dr.)

  c) MERA 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja
  Korisnici programa (ko može da konkuriše):

  Registrovani poljoprivrednici ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koji se bave poljoprivrednim ili nepoljoprivrednim aktivnostima na selu

  Mikro i mala privatna pravna lica iz ruralnih područja

  Prihvatljivi opšti troškovi koji će se finansirati iz donacija:
  - izgradnja ili poboljšanje nepokretne imovine
  - kupovina nove mehanizacije i opreme, uključujući i računarski softver do tržišne vrednosti imovine
  - opšti troškovi (troškovi izrade projektno tehničke dokumentacije, npr. naknada za arhitekte, inženjere, troškovi izrade elaborata zaštite životne sredine, troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na konkurs (konsultantske usluge za pripremu IPARD prijave i zahjeva za isplatu, trošak pripreme investicione studije/poslovnog plana i dr.)

  Uslov za sve Mere:

  - Iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se bez PDV-a.

  - Prihvatljive nabavke, radovi i usluge moraju imati poreklo iz zemalja EU-a, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Turske, Albanije, Alžira, Armenije, Azerbejdžana, Belorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libana, Libije, Moldavije , Maroka, Palestinske Samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, Ruske Federacije, Sirije, Tunisa, Ukrajine te Norveške, Lihtenštajna i Islanda.

 
 
 

 

 

     
INTERNI LINKOVI
 
 
›› Početna

›› IPARD II

›› Naša podrška klijentima

›› IPARD Mera 1

›› IPARD Mera 3

›› IPARD Mera 7

›› Kontakt
 

 

DOKUMENTA
 
 
›› IPARD program RS - SRB

›› IPARD program RS - SRB - EN

›› Pravilnik o određivanju područja

›› Naselja u planinskim oblastima

›› IPARD Pravilnik 2017 - Mera 1

›› IPARD Pravilnik 2017 - Mera 3
REFERENTNA LISTA
 
 
›› Referentna lista - SIM CERT d.o.o.

     
SIM CERT D.O.O.
SIM CERT D.O.O.
Adresa: Ruđera Boškovića 19-a, Kruševac
Telefon: +381 37 403 118
E-pošta: office@simcert.co.rs
IPARD IPARD IPARD