srendeelhuitrutr

Uslovi za isplatu i postupak isplate

Neophodni uslovi za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja

 1. je realizovao investiciju u skladu sa rešenjem o odobrenju projekta, odnosno aktom o izmeni projekta;
 2. je investicija realizovana bezgotovinskim plaćanjem;
 3. nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 4. nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 5. poljoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, a za investicije u sektorima mesa i mleka i propisane uslove u oblasti dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava navedene uslove uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;
 6. je predmet investicije obeležen na način predviđen ovim pravilnikom;
 7. predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno, ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja;
 8. roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je data u Listi prihvatljivih zemalja, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka ;
 9. roba koja je predmet nabavke potiče sa teritorije Kosova i Metohije, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka
 10. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za isplatu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA – za isplatu

 1. Račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta - original

 2. Otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list

 3. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;

 4. Garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;

 5. Jedinstvenu carinsku ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

 6. Sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe - EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavljačem veća od 100 000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;

 7. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva

 8. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

 9. Potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

 10. Potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja - ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine

 11. akt organa nadležnog za poslove zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivreno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti sredstava za zaštitu bilja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti sredstava za zaštitu bilja propisane propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije u sektoru voća i u sektoru povrća;

 12. Akt nadležnog organa o ispunjenosti tehničkih i tehnoloških uslova objekata za životinjske otpatke i pogona za preradu i obradu životinjskih otpadaka u sektoru mleka i sektoru mesa u skladu sa posebnim propisom;

 13. Akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivreno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa zakonom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije ako je korisnik IPARD podsticaja preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga.

 14. Akt organa nadležnog za poslove veterine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava uslova u pogledu dobrobiti životinja kao i da predmetna investicija ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja propisane EU propisima sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;

 15. Potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.

 16. Za preduzenike/pravna lica/zadruge - Izvod iz APR-a

 17. IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKATA - Izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti.

 18. IZGRADNJA
  - upotrebna dozvola;
  - ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova za investicije u izgradnju objekta;
  - građevinska knjiga, odnosno druga propisana dokumentacija u skladu sa propisima kojim se uređuje planiranje i izgradnje za investicije u izgradnju objekta
  - okončana situacija za izvedene radove za investicije u izgradnju objekta.

 19. TRAKTOR ILI SPECIJALIZOVANO TRANSPORTNO VOZILO - fotokopiju saobraćajne dozvole na ime korisnika podsticaja.

DODATNA DOKUMENTACIJA

Za podnosioce zahteva koji su dali izjavu o pohađanju obuke, dostavljaju i potvrdu o završenoj obuci. 

Ako je predmet investicije nabavka robe korisnik podsticaja dostavlja izjavu od dobavljača da je isporučena roba nova.

Korisnici podsticaja koji su u sistemu dvojnog knjigovodstva, dostavljaju i kopiju kartice osnovnih sredstava za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta (overeno pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica) kao i kopiju kartice osnovnih sredstava zajedno sa Zaključnim listom izdatim na datum podnošenja zahteva za isplatu (overeno pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica).

Za investicije u sisteme za navodnjavanje na površini preko 1 ha, pored dokumentacije iz st. 1-2. ovog člana, korisnik podsticaja dostavlja i vodnu dozvolu.


Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala u mesecu u kojem je podnet zahtev za isplatu i tu vrednost upisuje u zahtevu za odobravanje isplate.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.
Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.
Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje isplate Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova u skladu sa ovim pravilnikom, kontrolom na licu mesta na način i postupak koji je uređen posebnim propisom – REŠENJEM:

Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.

Ipard

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.