srendeelhuitrutr

Bodovanje i rangiranje prijava

20 BODOVA

- mesto investicije u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi;
- investicija usmerena ka zaštiti životne sredine ili upravljanju otpadom i otpadnim vodama;
- podnosilac zahteva sertifikovan za organsku proizvodnju u skladu sa propisom kojim se uređuje organska proizvodnja, odnosno ako je ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekala u skladu sa propisom kojim se uređuju geografske oznake za poljoprivredne i prehrambene proizvode;
- celokupna investicija usmerena za dostizanje standarda Evropske unije;
- investicija usmerena za poboljšanje energetske efikasnosti, uključujući i korišćenje obnovljivih izvora energije.


Ako podnosilac zahteva ispunjava više kriterijuma bodovi se sabiraju.
Ako postoji više zahteva za odobravanje projekta sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima ranije podnet zahtev za odobravanje projekta.

Ipard

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.