srendeelhuitrutr

Bodovanje i rangiranje prijava

20/0
da/ne

Ako je podnosilac zahteva ženskog pola (fizičko lice/ preduzetnik) ili privredno društvo koje u svojoj strukturi zaposlenih ima najmanje 30% zaposlenih lica ženskog pola u momentu izdavanja Rešenja o odobrenju projekta;

20/0
da/ne

Ako je podnosilac zahteva lice mlađe od 40 godina (fizičko lice/ preduzetnik) u momentu izdavanja Rešenja o odobrenju projekt

20/0
da/ne

Ako je mesto investicije u planinskim područjima, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi;

20/0
da/ne

Ako je poslovnim planom predviđeno otvaranje novog radnog mesta, do podnošenja zahteva za isplatu, u slučaju preduzetnika ili privrednog društva.

10/0
da/ne

Ako projekat uključuje investicije u infrastrukturu i opremu za osobe sa invaliditetom, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju tehnički standardi planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

Obrazovanje – odnosi se na:
- nosioca RPG
- preduzetnika
- člana društva koji ima 50% ili više udela u privrednom društvu

3/0
da/ne

srednje stručno obrazovanje u oblasti ugostiteljstva/turizma u trogodišnjem, odnosno četvorogodišnjem trajanju;

6/0
da/ne

visoka stručna sprema stečena u visokoj školi strukovnih studija u oblasti ugostiteljstva/turizma;

10/0
da/ne

visoka stručna sprema stečena na fakultetu (bilo koje struke)

*Ako podnosilac zahteva ispunjava više kriterijuma bodovi se sabiraju. Ako postoji više zahteva za odobravanje projekta sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima ranije podnet zahtev za odobravanje projekta.
Kreveti veličine za dve osobe računaju se kao dva individualna ležaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Ipard

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.