srendeelhuitrutr

Prijavljivanje za donaciju

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за пријаву

 1. Zahtev za odobravanje projekta
  Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu (koji može da sadrži jednu ili više investicija u okviru jednog sektora)
 2. Poslovni plan koji pokazuje ekonomsku održivost i održivost projekta na kraju investicionog perioda
  - do 50.000 evra - Jednostavan poslovni plan
  - preko 50.000 evra - Složen poslovni plan
 3. Popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
 4. Ponuda:
  - 1 ponuda do 10.000 EUR
  - 3 ponude preko 10.000 EUR
 5. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
 6. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
 7. Izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre
 8. Bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
 9. Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta za lice koje vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 10. Poreski bilans – PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
 11. Izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;
 12. Ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.

NIJE OBAVEZNO (doprinosi boljem rangiranju)

 1. Sertifikat o organskoj proizvodnji
 2. Akt o geografskoj oznaci porekla
 3. Elaborat o energetskoj efikasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije
 4. Odobren akcioni plan za dostizanje standarda Evropske unije u sektoru mleka i mesa u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla.

ZA INVESTICIJE U IZGRADNJU OBJEKATA

 1. Projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa propisom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
 2. Građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova

ZA NABAVKU OPREME KOJA SE UGRAĐUJE U OBJEKAT

 1. Upotrebna dozvola za objekat

INVESTICIJE U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

 1. Za investicije u obnovljive izvore energije, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i prethodna studija opravdanosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu obrazloženu računima i ostalim dokumentima o potrošnji električne energije, gasa, toplotne energije, sirovina za proizvodnju energije za investicije u obnovljive izvore energije.
  U slučaju da nije moguće obezbediti dokaze o potrošnji energije u prethodne tri godine iz stava 4. ovog člana, ili se projektom planira značajno povećanje potrošnje energije u narednom periodu zbog povećanja obima proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu, za proračun prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu, uzimaju se u proračun oni podaci o potrošnji energije koji stoje na raspolaganju, za period koji ne može biti manji od godinu dana, i na tu vrednost se dodaju projektovane vrednosti potrošnje energije novih postrojenja.
Ipard

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.