srendeelhuitrutr
srendeelhuitrutr

Измене одобреног пројекта

После доношења решења о одобравању пројекта, а најкасније 30 дана пре истека рока за реализацију одобреног пројекта, корисник може поднети захтев за измену одобреног пројекта ако:
1) су измене пројекта такве да се њима не мењају битне особине, односно сврха инвестиције;
2) се измене односе на продужетак рока за завршетак пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева за исплату, из оправданих разлога;
3) реализација одобреног пројекта није могућа или није економски оправдана услед:
- више силе,
- немогућности добављача да обезбеди производе и услуге,
- промене прописа,
- увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност предметне инвестиције.
Уз захтев за измену одобреног пројекта, подносилац захтева доставља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за измену.
Измене пројекта морају бити у складу са условима за одобравање пројекта прописаним овим правилником.

IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.