Skip to main content

Бодовање и рангирање пријава

У случају да вредност свих поднетих захтева за одобравање пројекта премашује вредност средстава намењених за тај позив вршиће се рангирање клијената по следећем кључу:

БОДОВИ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ

17

Инвестиција се налази у подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди

17

Улагања у третман отпадних вода и управљање отпадом

15

Прималац има испуњене стандарде безбедности хране и/или квалитета хране

13

Улагања у производњу енергије из обновљивих извора

11

Подносилац пријаве је сертификован за органску производњу и/или је прималац по Мери 4

11

Пројекат је резултат сарадње са Р&Д организацијама акредитованим у Србији

10

Пројекти које реализује земљорадничка задруга или организација произвођача

6

Подносилац захтева још увек није регистрован као прималац ИПАРД подршке

Уколико постоји више захтева са истим бројем бодова према критеријумима за рангирање, предност има раније поднет захтев.

Након извршеног бодовања, на сајту Управе за аграрна плаћања биће објављена Прелиминарна бодовна листа. Подносилац захтева за одобрење пројекта има право на приговор на своје место на Прелиминарној бодовној листи у року од 15 дана од дана објављивања листе. Након разматрања приговора формира се Коначна ранг листа клијената према броју бодова који имају.

Након Коначне ранг листе приступа се административној провери појединачних захтева. Управа може да затражи и додатну документацију у циљу утврђивања и провере испуњености прописаних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје. Након административне обраде и нулте (теренске) контроле на лицу места од стране Управе добија се Решење о одобрењу пројекта.