srendeelhuitrutr
srendeelhuitrutr

Измене одобреног пројекта

После доношења решења о одобравању пројекта а најкасније  30 дана пре истека рока за реализацију одобреног пројекта корисник ИПАРД подстицаја може поднети захтев за измену одобреног пројекта:

  • ако су измене пројекта такве да се њима не мењају битне особине, односно сврха инвестиције;
  • ако се измене односе на продужетак рока за завршетак пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева за исплату, из оправданих разлога;
  • ако реализација одобреног пројекта нија могућа или није економски оправдана услед:
  • више силе
  • немогућности добављача да обезбеди производе и услуге
  • промене прописа
  • увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност предметне инвестиције.

Уз захтев за измену одобреног пројекта, подносилац доставља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за измену.
Измене пројекта морају бити у складу са општим и посебним условима за одобравање пројеката прописаним овим правилником.

IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.