Skip to main content

Листа прихватљивих инвестиција и трошкова

2. ОПШТИ ТРОШАК

2.1. Трошкови за припрему пројекта и техничке документације, као што су накнаде за архитекте, инжењере и друге консултантске накнаде

2.2. Трошкови израде студије о процени утицаја на животну средину

2.3. Трошкови припреме документације за ИПАРД подстицаје (консултантске услуге)

2.4. Студије изводљивости и друге студије у вези са пројектом/бизнис планови

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ

4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

4.1. Припремни радови
4.2. Рушење и демонтажа
4.3. Земљани радови
4.4. Бетонски радови
4.5. Армирано-бетонски радови
4.6. Инсталатерски радови
4.7. Столарски радови
4.8. Зидарски радови
4.9. Изолациони радови
4.10. Кровнопокривачки радови
4.11. Готове конструкције и елементи

5.2. ЗАНАТСКИ РАДОВИ

5.1. Лимарски радови
5.2. Столарски радови
5.3. Браварски радови
5.4. Стаклорезачки радови
5.5. Гипсани радови
5.6. Подне и зидне облоге
5.7. Каменорезачки радови
5.8. Керамички радови
5.9. Паркетарски радови
5.10. Молерски радови и тапацирање
5.11. Фасадни радови

6. МОНТАЖНИ РАДОВИ

6.1. Електро-инсталациони радови
6.2. Водоводни и канализациони радови
6.3. Гасне инсталације
6.4. Инсталације централног грејања

8. ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ

8.1. Уређење екстеријера
8.2. Изградња унутрашњих путева
8.3. Потпорни и заштитни зидови
8.4. Асфалтирање

3. ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА ПО СЕКТОРИМА

Све инвестиције/трошкови набројани у овој листи могу да обухвате хардвер и софтвер који омогућавају производне процесе (управљање, надзор и контролу).

3.1. СЕКТОР МЛЕКА

Изградња

 • Изградња објеката за прераду млека и млечних производа и сабирних центара (пријем сировина); термичка обрада (пастеризација/стерилизација/UHT/ферментација); хлађење и складиштење готових производа; паковање и дистрибуција; санитарна опрема (CIP систем); складиштење санитарне опреме и санитарних производа; складиштење полупроизвода анималног порекла који нису намењени за људску исхрану (затворени контејнери – посуђе); складиштење материјала за паковање и адитива; објекти за инсталацију вентилације и климатизације, хлађења и грејања; споредни енергетски објекти; изградња и/или реконструкција водовода (укључујући бунаре), система за снабдевање гасом, електричном енергијом (укључујући агрегате) и канализациони систем
 • Изградња објеката или покривених простора за чишћење и дезинфекцију возила
 • Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије, лабораторије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)
 • Изградња објеката за прераду млечних прерађевина, третман отпадних вода, управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха
 • Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора са максималним капацитетом годишње потрошње енергије пољопривредног предузећа/газдинства (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу), укључујући повезивање електрана на дистрибутивну мрежу / од постројења до објекта
 • Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у власништву пољопривредног предузећа/газдинства

Опрема

 • Опрема за пријем, утовар и складиштење (хлађење) млека (сабирни центри) до фазе испоруке са одговарајућим уређајима за мерење температуре
 • Специјализована возила за транспорт сировог млека са одговарајућом опремом (мерни инструменти и уређаји за узорковање)
 • Опрема за пријем, узорковање, утовар, прераду, термичку обраду, одлежавање/врење, пуњење, мерење, паковање и обележавање млека и млечних прерађевина
 • Опрема за испитивање квалитета млека
 • Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, апарата и машина, просторија за пресвлачење одеће и санитарних објеката (укључујући мерне уређаје)
 • Опрема за држање и складиштење млека и млечних прерађевина (полице, виљушкари, транспортери, елеватори итд.)
  IT хардвер и софтвер за регистар млека и праћење, контролу и управљање процесима производње и складиштења (са инсталацијом)
 • Лабораторијска опрема (искључујући стакларију) за унутрашњу употребу – део производног објекта
 • Опрема за одлагање и транспорт примарног, секундарног и терцијарног материјала за паковање отпада
 • Опрема за прераду млечних прерађевина и отпада, третман отпадних вода и управљање отпадом
 • Опрема за припрему (укључујући хемијску припрему), акумулацију и дистрибуцију воде, укључујући топлу и хладну (лед) воду
 • Опрема за обезбеђење посебних микроклиматских услова у производњи и/или складишним објектима (укључујући опрему за климатизацију просторија – вентилација, хлађење/грејање, сушење/влажење ваздуха)
 • Опрема за прање и хигијенско сушење руку током рада и санитарне просторије (укључујући тушеве), опрема за просторије за гардеробу, опрема за чишћење, уређаји за прање и дезинфекцију одеће и обуће
 • Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и управљање отпадом
 • Инвестиције у технологије које доприносе штедњи енергије и заштити животне средине
 • Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварач
 • Инвестиције у опремање постројења за производњу енергије из обновљивих извора за сопствену потрошњу: посебно у соларну енергију, постројења на биомасу, котлове за сагоревање биомасе

3.2. СЕКТОР МЕСА

Изградња

 • Изградња кланица и објеката за прераду меса, пријем и привремени смештај животиња за клање; смештај болесних животиња или животиња за које се сумња да су заражене; просторије за обуздавање и клање животиња; објекти за производни процес; објекти (постројења) за хлађење меса; објекти за сечење и паковање меса; објекти за паковање изнутрица; објекти за отпремање меса; објекти који се користе искључиво за клање болесних или животиња за које се сумња да су болесне; објекти за складиштење стајњака или садржаја дигестивног тракта; објекти за одвојено складиштење упакованог и неупакованог меса; хладњаче; објекти за складиштење нуспроизвода животињског порекла који нису намењени за људску употребу; постројења за инсталацију вентилације, климатизације, хлађења и грејања; споредна енергетска постројења; изградња и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бунаре), снабдевање гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем
 • Изградња објеката/просторија за производњу прерађевина од меса; просторије/објекти за пријем, складиштење и/или сечење меса; производни објекти, укључујући просторије са посебним микроклиматским условима за производњу; објекти за паковање; објекти за чување готових производа; објекти за чување зачина и других адитива који се користе у производњи; објекти за складиштење амбалаже; објекти за одвојено складиштење прибора, опреме и посуда за чишћење, прање и дезинфекцију; објекти за одвојено сакупљање и складиштење нуспроизвода животињског порекла који нису за људску употребу; постројења за инсталацију вентилације, климатизације, хлађења и грејања; споредна енергетска постројења; изградња и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бунаре), снабдевање гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем
 • Изградња за складиштење готових производа животињског порекла у условима контролисане температуре и/или паковање и препакивање производа животињског порекла; објекти за пријем и складиштење хране; објекти за складиштење посуда за паковање; објекти за одвојено складиштење прибора, опреме и посуда за чишћење, прање и дезинфекцију; објекти за одвојено сакупљање и складиштење нуспроизвода животињског порекла који нису за људску употребу; објекти за отпремање робе; постројења за инсталацију вентилације, климатизације, хлађења и грејања; споредна енергетска постројења; изградња и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бунаре), снабдевање гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем
 • Изградња простора са одговарајућом опремом за чишћење, прање и дезинфекцију возила за превоз животиња
 • Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, лабораторије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)
 • Изградња објеката за третман отпадних вода, управљање отпадом и превенција загађења ваздуха
 • Изградња мреже унутрашњих путева и паркинг места унутар имања (простора) у власништву
 • Изградња покривеног простора за истовар животиња
 • Изградња објеката за чишћење, прање и дезинфекцију возила за превоз животиња
 • Изградња објеката за третман отпадних вода, управљање отпадом и превенција загађења ваздуха
 • Изградња постројења за прозводњу енергије из обновљивих извора са максималним капацитетом годишње потрошње енергије у оквиру пољопривредног предузећа/газдинства (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу), укључујући повезивање електрана на дистрибутивну мрежу / од постројења до објекта

Опрема

 • Опрема за истовар животиња и истоварне рампе
 • Опрема за пријем, привремени смештај, храњење и појење животиња у простору за чекање, чишћење, прање и дезинфекција простора за чекање
 • Опрема за превоз животиња унутар кланице (у случају повређених или болесних животиња)
 • Опрема за усмеравање животиња током кретања у кланици
 • Опрема за обуздавање, омамљивање и клање животиња
 • Опрема за пријем сировина
 • Систем (делови, опрема) за транспорт трупова и делова трупа
 • Опрема за сечење трупова након искрварења
 • Уређаји за мерење удела мишићног ткива у трупу
 • Опрема за сакупљање, пријем, складиштење (хладњача), уклањање и прераду нуспроизвода животињског порекла који нису намењени људској употреби и кланичног отпада
 • Опрема за центре за сакупљање животињског отпада
 • Опрема за прераду и паковање изнутрица
 • Опрема за пражњење и чишћење желудаца, бешика и црева
 • Опрема за сечење, прераду, паковање и обележавање
 • Уређаји за хлађење живинских трупова (хлађење ваздушном струјом или „чилерима”)
 • Опрема за прераду и складиштење масти
 • Опрема за хлађење и/или замрзавање сировина и готових производа, укључујући и уређаје за мерење
 • Опрема за производњу млевеног меса, полупрерађених производа од меса, механички одвојеног меса и готових месних прерађевина
 • Опрема за пријем, руковање, чување и отпрему готових производа, са одговарајућим уређајима за мерење
 • Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију возила и кавеза
 • Опрема за унутрашње ветеринарске контроле (као део објекта, интегрални део пројекта)
 • Лабораторијска опрема, искључујући стакларију (интегрални део пројекта)
 • Опрема за праћење, мерење и управљање процесима производње и складиштења (са инсталацијом)
 • Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, апарата и машина
 • Опрема за детекцију метала и/или других физичких ризика
 • Опрема за обезбеђивање посебних микроклиматских услова у производним и/или складишним просторима (укључујући опрему за климатизацију простора – хлађење/грејање, исушивање/овлаживање ваздуха)
 • Опрема за прање и хигијенско сушење руку у оперативним објектима и санитарним просторијама (укључујући тушеве), опрема за просторије за смештај гардеробе, опрема за чишћење, прање и дезинфекцију одеће и обуће
 • Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода, управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха
 • Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварача
 • Инвестиције у опремање постројења за обновљиву енергију за сопствене потребе: посебно у соларну енергију, постројења на биомасу, котлове за сагоревање биомасе
 • Опрема за руковање, утовар, истовар и унутрашњи превоз сировина и производа

3.3. СЕКТОР ВОЋА И ПОВРЋА

Изградња

 • Изградња објеката за прераду (објекти за складиштење сировина, прање/чишћење, сортирање, прераду, конзервирање, сушење, замрзавање анализу готових производа итд.) за воће, поврће; објеката за складиштење амбалаже, адитива и готових производа, објеката за прање и чишћење, потројења за инсталацију вентилације, климатизације, грејања и превенцију загађења ваздуха, споредни енергетски објекти; изградња и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бунаре), снабдевање гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем
 • Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије, лабораторије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)
 • Изградња објеката за прераду полупроизвода и третман отпадних вода, управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха
 • Изградња постројења за прозводњу енергије из обновљивих извора са максималним капацитетом годишње потрошње енергије у оквиру пољопривредног предузећа/газдинства (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу), укључујући повезивање електрана на дистрибутивну мрежу / од постројења до објекта
 • Изградња мреже унутрашњих путева и паркинг места унутар простора у власништву предузећа/газдинства

Опрема

 • Опрема за сушење и/или прање, чишћење и сортирање
 • Опрема и уређаји за прераду, паковање, обележавање и привремено складиштење, укључујући линије за пуњење, машине за паковање, машине за обележавање и друга специјализована опрема
 • Опрема за термичку обраду (стерилизација/ пастеризација/ бланширање)
 • Опрема и уређаји за хлађење и замрзавање
 • Опрема за вештачку вентилацију, климатизацију, хлађење и грејање објеката за прераду и складиштење
 • Опрема за превоз воћа и поврћа (бокс палете, пластични контејнери итд.)
 • Уређаји за превоз у кругу објекта у складу са захтевима пројекта
 • Опрема и уређаји за третман отпадних вода (физички, хемијски и биолошки третман), управљање отпадом и спречавање загађења ваздуха
 • Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварача
 • Опрема за прање и хигијенско сушење руку у оперативним објектима и санитарним просторијама (укључујући тушеве), опрема за просторије за смештај гардеробе, опрема за чишћење, прање и дезинфекцију одеће и обуће
 • Опрема за пријем сировина
 • Лабораторијска опрема, искључујући стакларију (интегрални део пројекта)
 • Опрема за детекцију метала и/или других физичких ризика
 • Опрема за складиштење сировина и готових производа, у складу са захтевима пројекта
 • Инвестиције у опремање постројења за обновљиву енергију за сопствене потребе: посебно у соларну енергију, постројења на биомасу, котлове за сагоревање биомасе.