srendeelhuitrutr
srendeelhuitrutr

Услови за исплату и поступак исплате

ОПШТИ УСЛОВИ

 1. је реализовао инвестицију у складу са решењем о одобрењу пројекта, односно актом о измени пројекта;
 2. је инвестиција реализована безготовинским плаћањем;
 3. нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;
 4. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 5. пољопривредно газдинство испуњава одговарајуће прописане услове у области: заштите животне средине, јавног здравља (са аспекта безбедности хране), безбедности и здравља на раду, а за инвестиције у сектору прераде млека и меса и прописане услове у области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња, као и ако предметна инвестиција испуњава наведене услове уређене прописима Европске уније у овим областима, а са којима су усклађени прописи Републике Србије;
 6. је предмет инвестиције обележен на начин предвиђен овим правилником;
 7. предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно, ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања;
 8. роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата у Листи прихватљивих земаља, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка ;
 9. роба која је предмет набавке потиче са територије Косова и Метохије, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка
 10. рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за исплату.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

СЕКТОР МЛЕКА

 1. Да испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду млека у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;
 2. Да има утврђен дневни капацитет објекта за прераду млека од 3.000 до 100.000 литара.

СЕКТОР МЕСА

 1. Да испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду меса у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.
 2. Да има утврђен минимални капацитет клања за: 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца или 5.000 јединки живине на дан.

СЕКТОР ВОЋА И ПОВРЋА

 1. Да је уписано у Централни регистар објеката, у складу са законом који уређује безбедност хране.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – за исплату

 1. Захтев за исплату
 2. Рачуни за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању пројекта;
 3. Отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист;
 4. Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке;
 5. Гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције;
 6. Јединствену царинску исправу ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;
 7. Сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе – ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе (ако је вредност робе из појединачног уговора са добављачем већа од 100.000 евра), а за робу домаћег порекла изјаву произвођача о пореклу робе;
 8. Извод из Регистра привредних субјекта који води Агенција за привредне регистре са актом о разврставању у микро, мало или средње правно лице;
 9. Извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности;
 10. Употребна дозвола;
 11. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно седишту подносиоца захтева;
 12. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;
 13. Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према пребивалишту, односно седишту корисника, као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 14. Потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја ако корисник има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на територији аутономне покрајине;
 15. Потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 16. Ако је предмет инвестиције набавка робе корисник доставља изјаву од добављача да је испоручена роба нова;
 17. Картице за некретнине, постројења и опрему за лица која воде књиге по систему двојног књиговодства за годину у којој је издато решење о одобравању пројекта, оверене печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица;
 18. Картице за некретнине, постројења и опрему за лица која воде књиге по систему двојног књиговодства, заједно са аналитичком картицом добављача, коју води корисник, издатим на датум подношења захтева за исплату, оверене печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица;
 19. Акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области заштите животне средине, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области заштите животне средине у складу са законом којим се уређује процена утицаја на животну средину и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије;
 20. Акт органа надлежног за послове безбедности и здравља на раду којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области безбедности и здравља на раду, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима којим се уређује безбедност и здравље на раду;
 21. Акт органа надлежног за послове ветеринарског јавног здравља и добробити животиња којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња у складу са прописима којим се уређује ветеринарство и добробит животиња и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору млека и меса;
 22. Акт органа надлежног за послове безбедности хране биљног порекла којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области безбедности хране биљног порекла, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области безбедности хране биљног порекла у складу са прописима којим се уређује безбедност хране и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору воћа и поврћа.

За инвестиције у изградњу објекта

 1. Уговор са овлашћеним извођачем радова;
 2. Грађевинска књига, односно друга прописана документација у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња;
 3. Окончана ситуација за изведене радове;
 4. Употребна дозвола.

Додатна документација

 1. Ако је корисник акционарско друштво доставља се и оснивачки акт.
 2. За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања захтева за исплату корисник врши обрачун у динарима према месечном курсу Европске комисије (ЕЦБ), исказаном на шест (6) децимала у месецу у којем је поднет захтев за исплату и ту вредност уписује у образац захтева за исплату.

Уверења и потврде која се достављају уз захтев за одобравање права на ИПАРД подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.
Сва документа која се достављају уз захтев гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.
Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.
Управа може да затражи и додатну документацију у циљу утврђивања и провере испуњености прописаних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.
После административне обраде захтева за одобравање исплате Управа врши проверу испуњености прописаних услова у складу са овим правилником контролом на лицу места на начин и поступку који је уређен посебним прописом - Решењем
После исплате ИПАРД подстицаја Управа проверава контролом на лицу места да ли прималац средстава наменски користи предмет инвестиције, као и да ли се придржава других обавеза у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.