Skip to main content

Измене одобреног пројекта

ИЗМЕНА ОДОБРЕНОГ ПРОЈЕКТА

 После доношења решења о одобравању пројекта, а најкасније 30 дана пре истека рока за реализацију одобреног пројекта, корисник ИПАРД подстицаја може поднети САМО ЈЕДАН захтев за измену одобреног пројекта:

  • су измене пројекта такве да се њима не мењају битне особине, односно сврха инвестиције;
  • се измене односе на продужетак рока за завршетак пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева за исплату, из оправданих разлога;
  • реализација одобреног пројекта није могућа или није економски оправдана услед:
  • више силе,
  • немогућности добављача да обезбеди производе и услуге,
  • промене прописа,
  • увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност предметне инвестиције.

   Уз захтев за измену одобреног пројекта, подносилац захтева доставља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за измену.