Skip to main content

Услови за исплату и поступак исплате

Неопходни услови за остваривање права на исплату ИПАРД подстицаја

 1. је реализовао инвестицију у складу са решењем о одобрењу пројекта, односно актом о измени пројекта;
 2. је инвестиција реализована безготовинским плаћањем;
 3. нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;
 4. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 5. пољопривредно газдинство испуњава одговарајуће прописане услове у области заштите животне средине, а за инвестиције у секторима меса и млека и прописане услове у области добробити животиња, као и да предметна инвестиција испуњава наведене услове уређене прописима Европске уније у овим областима, а са којима су усклађени прописи Републике Србије;
 6. је предмет инвестиције обележен на начин предвиђен овим правилником;
 7. предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно, ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања;
 8. роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата у Листи прихватљивих земаља, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка ;
 9. роба која је предмет набавке потиче са територије Косова и Метохије, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка
 10. рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за исплату.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – за исплату

 1. Рачуне за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању пројекта - оригинал
 2. Отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист
 3. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке;
 4. Гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције;
 5. Јединствену царинску исправу ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;
 6. Сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе - ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе (ако је вредност робе из појединачног уговора са добављачем већа од 100 000 евра), а за робу домаћег порекла изјаву произвођача о пореклу робе;
 7. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева
 8. уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;
 9. Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према пребивалишту, односно седишту корисника као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 10. Потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја - ако корисник има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на територији аутономне покрајине
 11. акт органа надлежног за послове заштите биља којим се доказује да пољоприврено газдинство испуњава прописане услове у области средстава за заштиту биља, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области средстава за заштиту биља прописане прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије у сектору воћа и у сектору поврћа;
 12. Акт надлежног органа о испуњености техничких и технолошких услова објеката за животињске отпатке и погона за прераду и обраду животињских отпадака у сектору млека и сектору меса у складу са посебним прописом;
 13. Акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се доказује да пољоприврено газдинство испуњава прописане услове у области заштите животне средине као и да предметна инвестиција испуњава услове из области заштите животне средине у складу са законом којим се уређује процена утицаја на животну средину и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије ако је корисник ИПАРД подстицаја предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга.
 14. Акт органа надлежног за послове ветерине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава услова у погледу добробити животиња као и да предметна инвестиција испуњава услове у погледу добробити животиња прописане ЕУ прописима са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору млека и меса;
 15. Потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
 16. За предузенике/правна лица/задруге - Извод из АПР-а
 17. ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА - Извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности.
 18. ИЗГРАДЊА
  - употребна дозвола;
  - уговор са овлашћеним извођачем радова за инвестиције у изградњу објекта;
  - грађевинска књига, односно друга прописана документација у складу са прописима којим се уређује планирање и изградње за инвестиције у изградњу објекта
  - окончана ситуација за изведене радове за инвестиције у изградњу објекта.
 19. ТРАКТОР ИЛИ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ТРАНСПОРТНО ВОЗИЛО - фотокопију саобраћајне дозволе на име корисника подстицаја.

ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За подносиоце захтева који су дали изјаву о похађању обуке, достављају и потврду о завршеној обуци.

Ако је предмет инвестиције набавка робе корисник подстицаја доставља изјаву од добављача да је испоручена роба нова.

Корисници подстицаја који су у систему двојног књиговодства, достављају и копију картице основних средстава за годину у којој је издато решење о одобравању пројекта (оверено печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица) као и копију картице основних средстава заједно са Закључним листом издатим на датум подношења захтева за исплату (оверено печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица).

За инвестиције у системе за наводњавање на површини преко 1 ha, поред документације из ст. 1-2. овог члана, корисник подстицаја доставља и водну дозволу.

АВАНСНА ИСПЛАТА ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

 • Право на авансну исплату ИПАРД подстицаја корисник остварује ако: 

  • нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
  • рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја, односно од дана оснивања за новооснована правна лица и предузетнике;
  • има писану банкарску гаранцију која:
   • је издата у динарима,
   • је издата од домаће пословне банке, у складу са законом којим се уређују банке,
   • одговара износу од 110% захтеваног износа авансне исплате,
   • има рок важења од најмање 12 месеци после дана истека рока за завршетак пројекта, односно рока за подношење захтева за коначну исплату утврђеног решењем о одобравању пројекта, односно решењем о измени одобреног пројекта,
   • је безусловна, неопозива и садржи клаузулу без права на приговор и платива на први позив, или садржи сличне речи које имају исто значење, а којом се банка обавезује према Управи као примаоцу гаранције (кориснику гаранције) да ће му за случај да налогодавац о доспелости не испуни обавезу повраћаја авансно исплаћених новчаних средстава утврђену решењем директора Управе, измирити ову обавезу ако буду испуњени услови наведени у гаранцији, у складу са законом којим се уређују облигациони односи, законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

   Поступак за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја покреће се по захтеву корисника ИПАРД подстицаја, који се подноси Управи у року од 60 дана од пријема коначног решења којим се одобрава пројекат.

  Ако је административном провером утврђено да захтев за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја испуњава прописане услове, директор Управе решењем одобрава право на авансну исплату ИПАРД подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар.


 • За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања захтева за исплату корисник врши обрачун у динарима према месечном курсу Европске комисије (ЕЦБ), исказаном на шест (6) децимала у месецу у којем је поднет захтев за исплату и ту вредност уписује у захтеву за одобравање исплате.

  Уверења и потврде која се достављају уз захтев за одобравање права на ИПАРД подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.
  Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.
  Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.
  Управа може да затражи и додатну документацију у циљу утврђивања и провере испуњености прописаних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.
  После административне обраде захтева за одобравање исплате Управа врши проверу испуњености прописаних услова у складу са овим правилником, контролом на лицу места на начин и поступак који је уређен посебним прописом – РЕШЕЊЕМ:

  После исплате ИПАРД подстицаја Управа проверава контролом на лицу места да ли прималац средстава наменски користи предмет инвестиције као и да ли се придржава других обавеза у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.