Skip to main content

ИПАРД 3 ПРОГРАМ ЕУ

Опште информације о ИПАРД III донаторском програму

ИПАРД III ПРОГРАМ Европске уније је Инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2021. до 2027. године - достизање европских стандарда и подизање конкурентности. Програм је одобрен и од ЕУ и од стране Р.Србије.

Програм донација се реализује преко Министарства пољопривреде и зашите животне средине, Управе за аграрна плаћања (www.uap.gov.rs).
Конкурси за донације се расписују једном годишње. Укупан буџет је 384.000.000 Еур.

Акредитоване су следеће мере:

 • МЕРА 1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.
  Укупан буџет је 115,200,000 Еур.
 • МЕРА 3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и продаје пољопривредних и производа рибарства.
  Укупан буџет је 80,640,000 Еур. 
 • МЕРА 7: Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања.
  Укупан буџет је 69,120,000 Еур. 
 • МЕРА 9: Техничка помоћ
  Укупан буџет је 11,520,000 Еур.

У наредном периоду се очекује и акредитација следећих мера:

 • МЕРА 4: Агро-еколошко-климатска мера и органска производња (2024.г.)
  Укупан буџет је 19,200,000 Еур.
 • МЕРА 5: Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ (2024.г.)
  Укупан буџет је 19,200,000 Еур. 
 • МЕРА 6: Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру (2025.г.)
  Укупан буџет је 69,120,000 Еур. 

Висина донација је дефинисана за сваку меру понаособ и према додатним критеријумима, а оквирно се креће од 50-75% од вредности инвестиције. Донације се дају ретроактивно тј. корисник прво треба да потроши новац (сопствени или из кредита) и да реализује инвестицију па након тога добија новац (према претходно потписаним уговором са донатором).

- Само инвестиције настале након потписивања уговора могу да буду плаћене, осим студија изводљивости и других консултантских трошкова везаних за припрему пријаве

- Корисник је обавезан да у периоду од 5 година након коначне исплате користи инвестицију у сврху за коју је намењена, без суштинских измена

Циљ донација јесте да се унапреди пословање корисника донација у складу са националним и ЕУ стандардима из области заштите животне средине, примарне пољопривредне производње / безбедности хране.

Висина донација се у складу са различитим захтевима конкретних позива креће од; 10.000 Еур до 2.500.000 Еур, по кориснику – примаоцу донације.

Актуелни конкурси (М1,М3 и М7):

МЕРА 1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
 • Mлека
 • Mеса (укључујући и гуске и ћурке)
 • Воћа (воће, садни материјал воћа и матичњаци воћака)
 • Поврћа
 • Житарице и индустријски усеви (шећерна репа, соја, сунцокрет, уљана репица, уљана тиква, лан и конопља)
 • Грожђа (садни материјал винове лозе и матичњаци винове лозе)
 • Јаја
 • Аквакултура (сектор рибарства)

Корисници програма (ко може да конкурише):

Крајњи корисници су пољопривредни произвођачи или групе произвођача, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, и то:

 • физичка лица у ПДВ систему или
 • правна лица (предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга) са мање од 25% јавног капитала или гласачких права у поседу органа јавне власти.

Прихватљиви општи трошкови који ће се финансирати из донација:

 • изградња или побољшање (доградња, адаптација или реконструкција) непокретне имовине
 • куповина нове механизације и опреме
 • обновљиви извори енергије
 • општи трошкови (трошкови израде пројектно техничке документације, нпр. накнада за архитекте, инжењере, трошкови израде елабората заштите животне средине, трошкови припреме документације за пријаву на конкурс (консултантске услуге за припрему ИПАРД пријаве и захјева за исплату, трошак припреме инвестиционе студије/пословног плана и др.)
МЕРА 3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и продаје пољопривредних и производа рибарства  
 • Млека
 • Меса
 • Воћа
 • Поврћа
 • Јаја
 • Грожђа
 • Житарица и индустријског биља
 • Рибе

Корисници програма (ко може да конкурише):
Корисници могу бити правна лица (предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга) са мање од 25% јавног капитала или гласачких права у поседу органа јавне власти, регистровани у АПР, и морају бити у активном статусу.

Прихватљиви општи трошкови који ће се финансирати из донација:

 • изградња или побољшање непокретне имовине
 • куповина нове механизације и опреме, укључујући и рачунарски софтвер до тржишне вредности имовине
 • обновљиви извори енергије
 • општи трошкови (трошкови израде пројектно техничке документације, нпр. накнада за архитекте, инжењере, трошкови израде елабората заштите животне средине, трошкови припреме документације за пријаву на конкурс (консултантске услуге за припрему ИПАРД пријаве и захтева за исплату, трошак припреме инвестиционе студије/пословног плана и др.)
МЕРА 7: Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

Корисници програма (ко може да конкурише):

 • Регистровани пољопривредници или чланови пољопривредног  газдинства који се баве пољопривредним или непољопривредним активностима на селу
 • Микро и мала приватна правна лица са седиштем у руралном подручју

Прихватљиви општи трошкови који ће се финансирати из донација:

 • изградња или побољшање непокретне имовине
 • куповина нове механизације и опреме, укључујући и рачунарски софтвер до тржишне вредности имовине
 • обновљиви извори енергије
 • општи трошкови (трошкови израде пројектно техничке документације, нпр. накнада за архитекте, инжењере, трошкови израде елабората заштите животне средине, трошкови припреме документације за пријаву на конкурс (консултантске услуге за припрему ИПАРД пријаве и захтева за исплату, трошак припреме инвестиционе студије/пословног плана и др.)