srendeelhuitrutr
srendeelhuitrutr

IPARD II PROGRAM EU

Опште информације о ИПАРД II донаторском програму

 ИПАРД II ПРОГРАМ Европске уније је Инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014. до 2020. године - достизање европских стандарда и подизање конкурентности. Програм је одобрен и од ЕУ и од стране Р.Србије.
Програм донација се реализује преко Министарства пољопривреде и зашите животне средине, Управе за аграрна плаћања (www.uap.gov.rs).
Конкурси за донације се расписују једном годишње. Укупан буџет је 229.970.558 Еур.

Aктуелни су следећи позиви за донације:

 • МЕРА 1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.
  Укупан буџет је 101.386.667 Еур.
 • МЕРА 3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и продаје пољопривредних и производа рибарства.
  Укупан буџет је 82.946.667 Еур. 
 • МЕРА 7: Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања.
  Укупан буџет је 23.333.333 Еур. 

 Висина донација је дефинисана за сваку меру понаособ и према додатним критеријумима, а оквирно се креће од 50-70% од вредности инвестиције. Донације се дају ретроактивно тј. корисник прво треба да потроши новац (сопствени или из кредита) и да реализује инвестицију па након тога добија новац (према претходно потписаним уговором са донатором).

- Само инвестиције настале након потписивања уговора могу да буду плаћене, осим студија изводљивости и других консултантских трошкова везаних за припрему пријаве

- Корисник је обавезан да у периоду од 5 година након коначне исплате користи инвестицију у сврху за коју је намењена, без суштинских измена

Циљ донација јесте да се унапреди пословање корисника донација у складу са националним и ЕУ стандардима из области заштите животне средине, примарне пољопривредне производње / безбедности хране.

Висина донација се у складу са различитим захтевима конкретних позива креће од; 10.000 Еур до 2.000.000 Еур, по кориснику – примаоцу донације.

Активни конкурси (М1 и М3):

МЕРА 1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
 • Месо
 • Млеко
 • Воће и поврће
 • Усеви

Корисници програма (ко може да конкурише):
Крајњи корисници су пољопривредни произвођачи или групе произвођача, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, и то:

 • физичка лица у ПДВ систему или
 • правна лица, са мање од 25% јавног капитала или гласачких права у поседу органа јавне власти.

Прихватљиви општи трошкови који ће се финансирати из донација:

 • изградња или побољшање (реконструкција) непокретне имовине
 • куповина нове механизације и опреме
 • општи трошкови (трошкови израде пројектно техничке документације, нпр. накнада за архитекте, инжењере, трошкови израде елабората заштите животне средине, трошкови припреме документације за пријаву на конкурс (консултантске услуге за припрему ИПАРД пријаве и захјева за исплату, трошак припреме инвестиционе студије/пословног плана и др.)
МЕРА 3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и продаје пољопривредних и производа рибарства  
 • Млеко и млечни производи,
 • Месо и производи од меса,
 • Сектор воћа и поврћа

Корисници програма (ко може да конкурише):
Корисници могу бити предузетници и правна лица/предузећа са мање од 25% јавног капитала или гласачких права у поседу органа јавне власти, регистровани у АПР, и морају бити у активном статусу.

Прихватљиви општи трошкови који ће се финансирати из донација:

 • изградња или побољшање непокретне имовине
 • куповина нове механизације и опреме, укључујући и рачунарски софтвер до тржишне вредности имовине
 • општи трошкови (трошкови израде пројектно техничке документације, нпр. накнада за архитекте, инжењере, трошкови израде елабората заштите животне средине, трошкови припреме документације за пријаву на конкурс (консултантске услуге за припрему ИПАРД пријаве и захтева за исплату, трошак припреме инвестиционе студије/пословног плана и др.)
МЕРА 7: Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

Корисници програма (ко може да конкурише):

 • Регистровани пољопривредници или чланови пољопривредног  газдинства који се баве пољопривредним или непољопривредним активностима на селу
 • Микро и мала приватна правна лица из руралних подручја

Прихватљиви општи трошкови који ће се финансирати из донација:

 • изградња или побољшање непокретне имовине
 • куповина нове механизације и опреме, укључујући и рачунарски софтвер до тржишне вредности имовине
 • општи трошкови (трошкови израде пројектно техничке документације, нпр. накнада за архитекте, инжењере, трошкови израде елабората заштите животне средине, трошкови припреме документације за пријаву на конкурс (консултантске услуге за припрему ИПАРД пријаве и захтева за исплату, трошак припреме инвестиционе студије/пословног плана и др.)

Услов за све Мере:

 • Износ прихватљивих издатака утврђује се без ПДВ-а.
 • Прихватљиве набавке, радови и услуге морају имати порекло из следећих држава: Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка Република, Хрватска, Кипар, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Велика Британија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Турска, бивша Југословенска Република Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат, Грузија, Израел, Јордан, Либан, Либија, Молдавија, Мароко, Сирија, Тунис, Украјина и Палестина.
IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.